Језик: Ћирилица | Latinica | English

Новости

12.3.2018
6.3.2018
6.3.2018
2.3.2018
23.2.2018
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

18.5.2017 Посебна пажња посвећена наплати доприноса

Пореска управа Републике Српске је у овој години наставила тренд раста наплате прихода, те се посебна пажња посвећује наплати доприноса.

Тако је по основу доприноса, само у прва четири мјесеца ове године наплаћено 451,3 милиона марака, што је за 31 милион КМ више него у истом периоду 2016. године, а што је резултат аутоматизације наплате јавних прихода у Пореској управи РС, као и сталних активности ове институције на контроли и наплати доприноса.

Када је у питању наплата доприноса, Законом о пореском поступку РС је дефинисано да Пореска управа води Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса посредством којег врши регистрацију, контролу и наплату доприноса и прикупљање података од обвезника уплате доприноса и осигураника. Тим законом је прописано и да Пореска управа издаје обвезницима доприноса годишње увјерење из Јединственог система, које садржи податке о стажу осигурања, износу уплаћених, односно неуплаћених доприноса и износу примања по захтјеву обвезника доприноса.

Такође, Законом о доприносима је прописано прописано да су уплатиоци доприноса дужни да Пореској управи РС најкасније до краја мјесеца за претходни мјесец доставе мјесечну пријаву доприноса за укупну мјесечну обавезу за сваког обвезника доприноса, те да је уплатилац доприноса дужан да за обвезнике доприноса уплати доприносе приликом сваке исплате на основицу утврђену законом, односно најкасније два мјесеца од истека мјесеца за који се доприноси обрачунавају. Истеком ових рокова Пореска управа РС предузима мјере редовне и принудне наплате, односно шаље опомене за плаћање или предузима мјере приндуне наплате.

Аутоматизацијом ових поступака у прва три мјесеца ове године значајно је повећан број издатих опомена за плаћање пријављених а неплаћених обавеза (295% више издатих опомена у односу на прва три мјесеца 2016. године), као и покренутих поступака принудне наплате (9.803 поступка принудне наплате више), а што је резултирало већом наплатом доприноса.

Међутим, у РС не постоји законско рјешење које би онемогућило послодавце да исплате плате, а не уплате доприносе, као што је то регулисано у неким земљама окружења попут Македоније и Хрватске. У Македонији се плате и доприноси исплаћују преко само једног обрасца који издаје Пореска управа, тако да сав новац у року од неколико минута прелази преко рачуна Пореске управе која задржава свој дио, док остатак иде на рачун запослених. С друге стране, у Хрватској је законски регулисана обавеза послодавца који мора да достави доказ банци да је уплатио доприносе, јер без тога нема никаквих исплата, па ни плата.

Када је у питању контрола исплата плата, Законом о раду прописано је да радник остварује право на плату у складу са општим актом и уговором о раду, те да надзор над поштовањем овог закона, других прописа о радним односима, колективних уговора и правилника о раду, којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених врши Републичка управа за инспекцијске послове, посредством надлежних републичких инспектора и инспектора у јединицама локалне самоуправе.

С тим у вези, испектори Пореске управе РС, у поступку вршења контроле законитости и правилности пријављивања и плаћања пореских обавеза, нису овлаштени да послодавцима (уплатиоцима доприноса) налажу исплату плате раднику, што је надлежност и право инспекција рада.

У складу са горе наведеним, сматрамо да је рјешавање питања дуговања за доприносе ипак питање које захтјева предузимање низа мјера, не само из надлежности ПУРС, већ прије свега промјену ширег привредног амбијента.


Све новости

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске