Физичка лица

Нерезиденти

Пољопривредници

Доходак из иностранства

Умањење пореске основице - поврат пореза