Порески Календар Физичка Лица

Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Порески Календар Физичка Лица
    Рокови плаћања пореских обавеза
     Рокови подношења пореских пријава
    Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

  Рокови плаћања пореских обавеза
  Рокови подношења пореских пријава
Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

2021

Јануар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Март

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Јул

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови плаћања пореских обавеза
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Април

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Јун

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21Рокови плаћања пореских обавеза
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Октобар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.
 
 
 
 
 
 

Децембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
12
15
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назив пореске пријаве Рок подношења пријава Рок плаћања Врста
прихода
Уплата на рачун
јавних прихода
Годишња пореска пријава за
порез на доходак – Образац 1004Прилог:
Образац 1005 и 1006Захтјев за умањење пореске
основице – Образац 1001, за
уплаћене премије животног
осиугурања у 2020. години до
1.200 КМ уколико уплатилац
премије није у току године
остварио доходак на који се
плаћа порез по одбитку
31. март 2021. за доходак
остварен 2020. године
31. март 2021. године 713113 -за порез на лична Републике Српске
711118 -за порез на остали
доходак
711311 – за порез на приходе од капитала
711112 – за порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине
711313 – за порез на капитални добитак
Аконтација пореза на доходак Образац 1008, само за:
-доходак од капиталних добитка
-доходак од капитала по основу
закупа/подзакупа између
физичких лица и
-остали доходак физичких лица
када је исплатилац физичко
лице
До 10-ог у мјесецу за претходни
мјесец
До 10-ог у мјесецу за претходни мјесец 711313 – за порез на кап. добитак Републике Српске
711311 – за порез на приходе од капитала
711118 – за порез на остали доходак
Захтјев за издавање пореске
картице – извод – Образац
1001
Мјесечна пријава за порез по
одбитку – Образац 1002 – за
порез
До 10-ог у мјесецу подносе
само они порески
обвезници резиденти, осим
квалификованих
инвеститора, који остварују
доходак у другим
дијеловима БиХ или
иностранству, као и
обвезници који остварују
лична примања или остали
доходак код дипломатских
или конзуларних
представништава страних
земаља, односно
међународних
организација, за које
исплатилац не обрачуна и
не уплати порез.
У року од седам дана од дана наплате примања 713113 –порез на лична примања Републике Српске
711118– порез на остали доходак
Мјесечна пријава за порез по
одбитку – Образац 1002 – за
доприносе
До 31. марта 2021. године
за 2020. годину носилац
комерцијалног породичниг
пољопривредног гадинства
и нoсилац некомерцијалног
породичниг
пољопривредног газдинства
До 20-oг у мјесецу за претходни мјесец
Пријава / Промјена / Одјава
индивидуалне уплате
доприноса – Образац ПД 3110:
– подноси добровољни
(индивидуални) уплатилац
доприноса и физичка лица која
лично плаћују доприносе
У року од 8 дана од дана
почетка осигурања
наведеног у акту надлежног
фонда осигурања
за добровољне уплатиоце
доприноса, а за лица која су
лично уплатиоцу доприноса даном настанка правног
основа из којег произилази
обавеза плаћања доприноса.
Захтјев за промјену података о
доприносима у годишњем
увјерењу – Образац ПД 3220
Само када постоји грешка у
Увјерењу о уплаћеним
доприносима
Захтјев за одјаву обвезника
доприноса – Образац ПД 3210
Када има оправдани
интерес (због престанка
обављања дјелатности,
престанка радног односа
обвез. допр. или запослења
код другог послодавца…)
Пријава за упис у фискални
регистар непокретности –
Образац ПФРН
30 дана од дана настанка
обавезе
Захтјев за ослобађање плаћања
пореза, и примјену ниже
пореске стопе – Образац
ЗОПН
Истовремено уз подношење
Обрасца ПФРН за
непокретности за коју се
тражи ослобађање или од
дана настанка oснова за
ослобађање
Захтјев за умањење пореске
основице – Образац ЗУПО
У моменту настанка услова
за умањење пореске
основице
Пријава за промјену власника
– одјаву непокретности –
Образац ПВОН
30 дана од дана настанка
промјене
Порески рачун за порез на
непокретности
Издаје Пореска управа до
31. марта 2021. године,
односно 30 дана од дана
стицања непокретности, за
обвезнике који стекну
непокретност у току године
за коју није издат порески
рачун за ту годину.
Први дио
(најмање 50%
од укупног
износа)
најкасније до
30. јуна 2021.
године,
а други дио
најкасније до
30. септембра
2021. године
714112 – Порез на непокретности Општине / града
Пореска пријава за
регистровано оружје – Образац ПП-РО
До 31. марта 2021. за 2021.
годину односно
15 дана од дана добијања
оружног листа
31. март 2021.
године,
односно
15 дана од дана
добијања
оружног листа
714915 – порез на држање и ношење оружја Републике Српске
Годишња пријаваПаушалног износа боравишне
таксе
Образац ГП-ПИБТ
До 15-ог фебруара 2021.
године за 2021. годину,
Oдносно најкасније 60 дана
од дана почетка обављања
угоститељске дјелатности
за обвезнике који у току
године отпочну са
обављањем дјелатности
До 31-ог марта
2021. године за
2021. годину,
односно
најкасније 60
дана од дана
почетка
обављања
угоститељске
дјелатности за
обвезнике који
у току године
отпочну са
обављањем
дјелатности
722321 – боравишна такса Републике Српске
Пореска пријава за остале
накнаде
Образац ПП-ОН
Подносе физичка лица која су
власници, корисници или
уживаоци обрадивог
пољопривредног земљишта
Годишње до 10-ог марта 2021. године за 2020. годину 10. март 2021.
године за 2020. годину
722456 – накнада за противградну заштиту Републике Српске

 

Ако посљедњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче истеком првог наредног радног дана.
Уплате на рачуне јавних прихода Републике Српске врше се код:
NLB banka a.d. Banja Luka, број: 562-099-00000556-87
UniCredit Bank a.d. Banja Luka, број: 551-001-00008915-56
Komercijalna banka a.d. Banja Luka, број: 571-010-00002020-18
Аddiko bank a.d. Banja Luka, број: 552-000-00026269-20
Naša banka a.d. Bijeljina, Filijala Banja Luka, број: 554-004-00000192-37
Nova Banka a.d. Banja Luka, Филијала Бања Лука, број: 555-000-08053684-17
Sberbank a.d. Banjaluka: 567-241-82000004-96
MF banka a.d. Banja Luka, broj: 572-103-00000090-72.
 Уплате на рачуне јавних прихода општина или градова врше се на рачуне општина или градова отворених
код пословних банака

 

Сједиште
Трг Републике Српске 8, Бања Лука
тел: 051/332-300, 332-326
Подручни центар Зворник
Трг Краља Петра Првог бб, Зворник
тел: 056/210-558
Подручни центар Бања Лука
Трг Републике Српске 8, Бања Лука
тел: 051/332-364
Подручни центар Приједор
ул. Мухарема Суљановића 13, Приједор
тел: 052/234-691, 240-850
Подручни центар Бијељина
ул. Патријарха Павла, Бијељина
тел: 055/225-660, 225-672
Подручни центар Источно Сарајево
ул. Стефана Немање бб, Источно Сарајево
тел: 057/321-050
Подручни центар Добој
ул. Немањина бб, Добој
тел: 053/201-600
Подручни центар Требиње
ул. Краља Петра I Ослободиоца 35, Требиње
тел: 059/225-020, 260-333, 223-898, 260-473