ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НАМЈЕШТЕНИКА

Број:06/1.01/0204/120.2-445/20
Дана: 23.11.2020. године

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Сл.гласника РС“, број 118/08, 117/11,37/12 и 57/16) и члана 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Сл. гласник РС“, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ
НАМЈЕШТЕНИКА

1.1. Виши сарадник за рачуноводствене послове – Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове, Сектор за заједничке послове – Сједиште Пореске управе, намјештеник друге категорије са ВСС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;
Опис послова: попуњава обрасце за трезорско пословање за Сједиште и из њих уноси податке у СУФИ систем, попуњава налоге за књижење и из истих уноси податке у Систем, уноси податке из образаца достављених из ПЦ, води поступке јавних набавки, уноси обрачун плата и накнада у Систем, уноси књиговодствену документацију везану за рачун принудне наплате, усаглашава стање са добављачима и доставља им изводе отворених ставки (у даљем тексту ИОС), усаглашава помоћне књиге са главном књигом, усклађује књиговодствено стање са пописом, учествује у састављању финансијских извјештаја, сачињава ноте, службене забиљешке и другу попратну документацију, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања.

1.2. Сарадник за административне послове – Одјељење за контролу ВПО – Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове, Сједиште Пореске управе; намјештеник прве категорије са ССС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;
Опис послова: прима поднеске странака и друга акта упућена Сектору, води службене евиденције, прикупља, сређује, контролише и технички обрађује статистичке и друге податке према методолошким и другим упутствима, обавља одређене стручно-техничке послове у оквиру надлежности Сектора, ради једноставније послове аналитичара за редовну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

1.3. Програмер за одржавање апликативних рјешења – Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења, Сектор за информационе технологије – Сједиште Пореске управе, намјештеник треће категорије са ВСС; 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме;
Опис послова: осигурава и прати континуиран рад апликација и пружа неопходне информације о раду апликација корисницима, пружа техничку подршку корисницима апликативног рјешења сервиса за које је задужен, предлаже унапређење процеса и апликација, односно прикупља и систематизује такве приједлоге од корисника система, учествује у изради корисничких упутстава за апликације, задужен је за садржај и дизајн екстерне и интерне веб-стране, као и за давање дизајнерских рјешења за различите захтјеве који захтијевају графичко уређивање, брине се за рад и администрира веб-сервер и све постојеће веб-сервисе, обавља координацију обуке и учествује у обуци за рад са апликативним рјешењима за која је задужен, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

1.4. Возач – Одјељење за правне и опште послове, Подручни центар Приједор, намјештеник друге категорије са ССС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;
Опис послова: управља службеним возилом ПУРС за потребе помоћника директора, а по налогу помоћника директора вози и друге запослене у ПЦ, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила, овјерава техничку исправност возила, обавља послове курира, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средња стручна спрема – III степен, положен испит за возача моторног возила Б категорије, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

1.5. Сарадник за послове протокола – Одјељење за правне и опште послове, Подручни центар Источно Сарајево, намјештеник прве категорије са ССС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;
Опис послова: прима и заводи у прописане евиденције поднеске странака и друга акта упућена ПЦ, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, води архиву ПЦ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2) да је старији од 18 (осамнаест) година,
3) да има општу здравствену способност,
4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.
Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.
Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:
1) личну карту или пасош,
2) диплому о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 67/20) и
3) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.
4) возачка дозвола „Б“ категорије (само за радно мјесто 1.4. – возач)
Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.
Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе све доказе о испуњавању услова да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:
15.01.2021. године (петак) у 09:00 сати – за радна мјеста под бројем:
1.1. Виши сарадник за рачуноводствене послове – Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове – Сектор за заједничке послове, Сједиште Пореске управе;
1.2. Сарадник за административне послове – Одјељење за контролу великих пореских обвезника – Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове, Сједиште Пореске управе;
18.01.2021. године (понедјељак) у 09:00 сати – за радна мјеста под бројем:
1.3. Програмер за одржавање апликативних рјешења – Сектор за информационе технологије, Сједиште Пореске управе;
1.4. Возач – Одјељење за правне и опште послове – Подручни центар Приједор;
18.01.2021. године (понедјељак) у 12:00 сати – за радно мјесто под бројем:
1.5. Сарадник за послове протокола – Одјељење за правне и опште послове, ПЦ Источно Сарајево;
Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске, број 8, у Бањој Луци.
Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.
Изабрани кандидат, након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања Листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:
1) дипломе о одговарајућој школској спреми,
2) увјерења или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,
3) увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
4) увјерењa о општој здравственој способности и
5) увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.
6) возачка дозвола „Б“ категорије – овјерена копија (само за радно мјесто 1.4.).
Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.
Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.
Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Горан Маричић

ПРИЈАВА

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа Републике Српске ове године прикупила значајно више јавних прихода: Полугодишња наплата прихода премашила двије милијарде КМ
4. јул 2024.
Системи су поново доступни.
3. јул 2024.
Благовремено подсјећање за пореске обвезнике: Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности
26. јун 2024.
Пореска управа Републике Српске учествовала на 28. Генералној скупштини IOTA у Будимпешти
24. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.