Javni konkurs za prijem namještenika

Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

 

KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

 

1.1. Saradnik za obradu uplata Sjedište, Odjeljenje za obradu naloga PURS, Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: ažurira podatke o uplatama poreza od poslovnih banaka, izvještava višeg stručnog saradnika za obradu uplata o spornim slučajevima nastalih ili ustanovljenih pri prijemu uplata; svakodnevno obrađuje stavke u razjašnjenju za fizička lica, identifikuje uplate po evidentiranom zaduženju, sastavlja nalog za njihovo knjiženje i ručno evidentira obaveze po uplatama za raščišćene stavke, kreira i briše račun ugovora, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama PURS u cilju ažuriranja stanja u poreskoj evidenciji i otklanjanja grešaka po osnovu uplata, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (ekonomska, upravna, tehnička, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.2. Koordinator za aplikativnu podršku Sjedište, Odjeljenje za modernizaciju poslovanja i IT podršku, Sektor za informacione tehnologije, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik treće kategorije sa VSS;

Opis poslova: koordinira sa korisnicima aplikativnih rješenja, pruža primarnu i funkcionalnu podršku i učestvuje u obuci, pruža podršku korisnicima IS PURS (službenicima PURS, poreskim obveznicima i korisnicima iz drugih institucija), nadgleda razmjenu podataka sa drugim institucijama i sve vidove elektronske korespondencije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog ili informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.3. Portir – Sjedište, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Sektor za zajedničke poslove, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS;

Opis poslova: obavlja poslove prijema i evidentiranja stranaka, obilaska objekata radi kontrole pojave poplava, požara i drugih vanrednih situacija i dojave nadležnim organima radi otklanjanja, daje informacije strankama i izdaje im propusnice za ulazak u prostorije PURS, po potrebi mijenja radnika na telefonskoj centrali i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstvo ili diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi i
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 23.04.2024. godine (utorak) u 9:00 sati, u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

 

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
 • rodnog lista,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

 

S poštovanjem,

PRIJAVA

 

                                                                                                                                           Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić