Јавни конкурс за пријем намјештеника

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:

 

КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

 

1.1. Сарадник за обраду уплата Сједиште, Одјељење за обраду налога ПУРС, Сектор за централну обраду пореских докумената, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: ажурира податке о уплатама пореза од пословних банака, извјештава вишег стручног сарадника за обраду уплата о спорним случајевима насталих или установљених при пријему уплата; свакодневно обрађује ставке у разјашњењу за физичка лица, идентификује уплате по евидентираном задужењу, саставља налог за њихово књижење и ручно евидентира обавезе по уплатама за рашчишћене ставке, креира и брише рачун уговора, сарађује са другим организационим јединицама ПУРС у циљу ажурирања стања у пореској евиденцији и отклањања грешака по основу уплата, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (економска, управна, техничка, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2. Координатор за апликативну подршку Сједиште, Одјељење за модернизацију пословања и ИТ подршку, Сектор за информационе технологије, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник треће категорије са ВСС;

Опис послова: координира са корисницима апликативних рјешења, пружа примарну и функционалну подршку и учествује у обуци, пружа подршку корисницима ИС ПУРС (службеницима ПУРС, пореским обвезницима и корисницима из других институција), надгледа размјену података са другим институцијама и све видове електронске кореспонденције, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички факултет, економски факултет или други факултет економског или информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Портир – Сједиште, Одјељење за правне и опште послове, Сектор за заједничке послове, 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ССС;

Опис послова: oбавља послове пријема и евидентирања странака, обиласка објеката ради контроле појавe поплава, пожара и других ванредних ситуација и дојаве надлежним органима ради отклањања, даје информације странкама и издаје им пропуснице за улазак у просторије ПУРС, по потреби мијења радника на телефонској централи и обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема – III степен, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 • да је старији од 18 (осамнаест) година,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

 • свједочанство или диплома о завршеној средњој стручној спреми и
 • увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс. 

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

 23.04.2024. године (уторак) у 9:00 сати, у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

 

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 • дипломе о одговарајућој школској спреми,
 • родног листа,
 • увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 • увјерењa о општој здравственој способности,
 • увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org.

 

С поштовањем,

ПРИЈАВА

 

                                                                                                                                           Директор:

                                                                                                        Др Горан Маричић

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа Републике Српске прикупила 13 одсто више јавних прихода: Наплата у првом кварталу премашила милијарду КМ
2. април 2024.
Позивамо пореске обвезнике-власнике непокретности да искористе олакшицу: Пријавите се за доставу пореских рачуна на мејл
31. март 2024.
Подсјећамо пореске обвезнике да благовремено изврше своје обавезе: Истиче рок за подношење годишњих пореских пријава
20. март 2024.
Пореска управа Републике Српске поводом хапшења службеника: Наставак активности на сузбијању корупције у властитим редовима
7. март 2024.

Посљедња обавјештења

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa
4. април 2024.
Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну
1. април 2024.
Донесен Правилник о динамици фискализације
27. март 2024.
Обавјештење о новинама у програму за електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004
8. март 2024.