Јавни конкурс за пријем приправника

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бања Лука – tel.. 051/332-300; fax. 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

 

Број: 06/1.01/0204-123.3-20/2021

Дана: 05.07.2021. године

 

 

На основу члана 31. и 62. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11,37/12 и 57/16) Пореска управа  Републике Српске објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

 

 

Пореска управа Републике Српске врши пријем приправника:

  • Приправник са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме) који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Зворник – 1 извршилац;
  • Приправник са средњом стручном спремом (IV степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Зворник – 1 извршилац;
  • Приправник са вишом стручном спремом (VI степен стручне спреме) који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука – 1 извршилац;
  • Приправник са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме) – који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука – 1 извршилац;
  • Приправник са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме) – који ће приправнички стаж обављати у Сједишту Пореске управе – Сектор за информационе технологије – 1 извршилац;

 

Општи услови за пријем приправника:

–  да је држављанин Републике Српске или БиХ

–  да је старији од 18 година

–  да има општу здравствену способност

– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

 

Посебни услови за пријем приправника:

  • Завршен економски факултет или други факултет економског смјера, (први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова, VII степен стручне спреме);
  • Завршена средња школа (гимназија, економска или управна, IV степен стручне спреме);
  • Виша школа економског смјера, економски факултет или други факултет економског смјера (први циклус студија са стечених 180 ECTS бодова, VI степен стручне спреме);
  • Завршен економски факултет или други факултет економског смјера (први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова, VII степен стручне спреме);
  • Завршен електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера (први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова, VII степен стручне спреме);

 

Приправник је лице које након завршене средње школе, више школе или првог и другог циклуса студија на високошколској установи, први пут заснива радни однос у том степену школске спреме, што кандидат под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује посебном изјавом која је у саставу обрасца Пријаве на јавни конкурс (Тачка V).

Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана, а рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

Приправнички стаж за лица са завршеном вишом стручном спремом траје 9 мјесеци, а рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

Приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје 6 мјесеци, а рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника

Пријаве на конкурс подносе се лично, или путем поште на адресу: Порескa управa – Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријава се подноси на обрасцу „Пријава на јавни конкурс“, који се може добити у Пореској управи, а образац се налази и у прилогу Јавног конкурса који је објављен на  интернет страници Пореске управе.

 

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

– копију дипломе (свједочанства) о завршеној школској спреми.

 

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

17.08.2021. године (уторак) у 09:00 сати – за радна мјеста под бројем 1.1., 1.2. и 1.3 :

         18.08.2021. године (сриједа) у 09:00 сати  – за радна мјеста под бројем: 1.4. и 1.5.

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат је, прије ступања на рад, дужан доставити сљедећу документацију (у оргиналу или овјерене копије):

– диплому о завршеној школској спреми,

– увјерење о држављанству БиХ или Републике Српске,

– родни лист,

– љекарско увјерење,

– увјерење о неосуђиваности и

– радну књижицу.

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

 

ПРИЈАВА

                                                                                                                  ДИРЕКТОР

 

                                                                                                               Горан Маричић

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Делегација Управе прихода и царина Црне Горе у посјети Пореској управи РС: Договорена интензивнија сарадња у будућности
14. септембра 2021.
Директор Маричић у посјети Подручном центру у Бијељини: Потребно задржати тренд раста наплате јавних прихода
10. септембра 2021.
Пореска управа Републике Српске за осам мјесеци прикупила више од 1,818 милијарди КМ: Наплата јавних прихода већа за 214,7 милиона КМ
3. септембра 2021.
Рад са странкама у канцеларијама ПЈ Бањалука и одјељењима наплате у ПЦ Бањалука од 9 до 14 часова
26. августа 2021.

Посљедња обавјештења

Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике
6. септембра 2021.
Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике
30. августа 2021.
Правилник о допунама Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса
16. августа 2021.
Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике
9. јула 2021.