ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

На основу члана 80. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број: 115/18, 111/21 и 15/22), директор Пореске управе Републике Српске упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1.1. Предмет јавног позива је куповина пословног простора у Костајници за потребе Пореске управе Републике Српске.

1.2. Јавни позив ће се реализовати методом прикупљања писмених понуда на начин да се постигне најнижа цијена пословног простора, у складу са правилима јавног надметања утврђеним у овом јавном позиву.

 

  1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАЖЕНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет куповине је пословни простор који задовољава сљедеће услове:

2.1. Да се простор или објекат налази у првој зони општине Костајница (приземље или први спрат или други спрат)

2.2. Укупна корисна површина простора се мора кретати у сљедећем распону:

минимално 65 м2 – максимално 85 м2, те треба да има сљедећу диспозицију:

 

ОПИС ПРОСТОРИЈА КОЛИЧИНА   ПОВРШИНА
Канцеларија ком 3 минимално 20 м2
Мокри чвор ком 2 мининмално 2,5 м2

 

2.3. Максимална прихватљива цијена пословног простора за Пореску управу износи 1.700,00 КМ без ПДВ-а по м2, односно 1.989,00 КМ са ПДВ-ом по м2.

2.4. Пословни простор (објекат) треба да има приступ директно са партера, чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандарима (екектро-енергетске инсталације са енергетским напајањем минимално 4 утичнице по радном мјесту, машинске водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и друга рачунарска мрежа, минимално двије утичнице по радном мјесту, инсталације ватродојаве, инсталације воде и одвода санитарном опремом, инсталације противпожарне воде са завршном опремом хидрант).

2.5. Простор мора да има властито гријање или прикључак на Градску топлану.

2.6. Због природе посла (рад са странкама) пожељно је да уз објекат постоји и паркин простор.

2.7. Објекат треба да буде усељив одмах по потписивању уговора, уз предуслов да су у потпуности регулисани власнички односи, те да је неоптерећен теретима.

 

  1. ПРАВО УЧЕШЋА

 

3.1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају сљедеће услове:

1) да нису кажњавани за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.

2) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректно опорезивање БиХ).

 

  1. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

 

4.1. Лица која имају право на учешће могу доставити понуду која треба да садржи сљедећу документацију:

1) Писмо – понуда на меморандуму понуђача са називом, адресом и контакт телефонима за правна лица. Уколико је понуђач физичко лице понуда са именом и презименом, адресом и контакт телефоном;

2) Овјерена копија регистрације за правна лица;

3) Овјерена копија личне карте за физичка лица;

4) Износ понуде и предложени начин плаћања

5) Увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама по основу директних пореза

6) Увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним пореским обавезама по основу индиректних пореза

7) Документација која потврђује испуњеност  техничких карактеристика и то:

1) тлоцрт објекта

2) фото документацију просторија

3) текстуални опис техничких караткеристика објекта

8) Документација која потврђује правну ваљаност некретнине:

1) Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о етажном власништву, са уписаним теретима

2) Посједовни лист

3) Копију катастарског плана

4) Урбанистичку сагласнот

5) Грађевинску дозволу (уколико је објекат у изградњи)

6)  Употребну дозволу (уколико је објекат завршен)

 

4.2. Документи који се захтијевају у тачки 4.1. морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца од дана објаве овог јавног позива.

 

 

  1. НАЧИН И МЈЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

5.1. Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за куповину пословног простора у костајници-НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу:

     Пореска управа Републике Српске

    Сједиште

    Одјељење за привредне спорове и правне послове са привредним субјектима

   Трг Републике Српске број 8

   78000 Бања Лука

 

  1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

6.1. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама „Глас Српске“.

6.2. Понуде које не буду достављене у наведеном року неће бити разматране, те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

 

  1. ОЦЈЕНА ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

7.1. У циљу утврђивања испуњености услова пословног простора, Комисија за оцјену понуда ће обићи и прегледати понуђени пословни простор, те на бази достављене документације оцјенити испуњеност услова из јавног позива, након чега ће записнички дати приједлог директору о избору најпвољнијег понуђача.

7.2. Избор најповољнијег понуђача искључиво ће се заснивати на најповољнијој понуди која  испуњава наведене услове. Одлуку о избору најповољнијег понуђача ће донијети директор на приједлог Комисије.

7.3. О резултатима јавног позива понуђачи ће бити благовремено обавијештени.

7.4. Након избора најповљнијег понуђача Пореска управа ће приступити закључивању уговора о купопродаји пословног простора са најповољнијим понуђачем, уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске и уз обавезу да коначан текст уговора о купопродаји буде нотарски обрађен. Ако је простор у изградњи, уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању употребне дозволе за изграђени пословни простор. Нотарске трошкове, као и трошкове везане за укњижбу некретнине на новога власника сноси продавац, као и све евентуалне друге трошкове.

7.5. Уколико изабрани понуђач не потпише уговор са Пореском управом, Пореска управа ће као најповољнијег понуђача изабрати понуђача који је истакао другу највишу понуду. Уколико није било других понуђача, јавни позив се проглашава неуспјелим.

 

 

  1. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

8.1. Пореска управа  задржава права да јавни позив измјени или допуни најкасније до дана отварања понуда. Пореска управа задржава право да до тренутка отварања понуда откаже јавни позив.

8.2. Пореска управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава или из било ког другог разлога одустане од куповине.

8.3. Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 09 до 14 часова добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог јавног позива. Контакт телефони 051/332-367 и 051/332-378.

 

 Д И Р Е К Т О Р

др Горан Маричић

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

За пословне субјекте са подручја Источног Сарајева и Требиња: Одржани семинари о новој фискализацији
10. јун 2024.
Потписан споразум којим је олакшан рад члановима Нотарске коморе РС: Пореска управа омогућила нотарима лакши увид у пореске евиденције
5. јун 2024.
Пореска управа Републике Српске за пет мјесеци ове године прикупила 1,723 милијарде марака: Наплата доприноса већ премашила милијарду КМ
4. јун 2024.
У Бањалуци одржан састанак представника пореских администрација држава Балкана: Пореске управе из региона заједно против утаја пореза
31. мај 2024.

Посљедња обавјештења

Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.
Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa
4. април 2024.