Јавни конкурс за пријем намјештеника

Број: 06/1.01/0204/120.2-223/23

Дана: 13.09.2023. године

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:

 

                 КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

 

1.1. Администратор серверских и комуникационих компонентиСједиште, Сектор за информационе технологије, Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС;

Опис послова: пројектује комуникациону структуру, брине о стању веза, те одржава контакте са екстерним добављачима услуга у вези са комуникационом опремом, израђује периодичне извјештаје о стању и развоју мрежно-комуникационе структуре, прати, планира, тестира и примјењује нове технологије у области мрежних комуникација, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2. Сарадник за административне послове Подручни центар Требиње, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: води евиденцију о запосленима у ПЦ и припадајућим ПЈ, ажурира и чува персонална досијеа запослених и прати електронску евиденцију запослених о присуству на послу, израђује нацрте увјерења о чињеницама из персоналних евиденција (радном стажу, платама итд.), нацрте рјешења о годишњем одмору и плаћеном одсуству за ПЦ и припадајуће ПЈ, води уписник предмета управних поступака, води евиденцију аката који се достављају извршиоцима путем интерних доставних књига за сва одјељења и одсјеке, води рачуна о роковима у којима су извршиоци обавезни поступити по примљеним поднесцима, као и о роковима извршности управних аката и њиховом достављању на даље поступање, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, обавља и друге послове по налогу непосредних руководилаца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Возач – Подручни центар Зворник, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ССС;

Опис послова: управља службеним возилом ПУРС за потребе помоћника директора, а по налогу помоћника директора вози и друге запослене у ПЦ, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила, овјерава техничку исправност возила, обавља послове курира, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема – III степен, положен испит за возача моторног возила „Б“ категорије, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 • да је старији од 18 (осамнаест) година,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

 • свједочанство или диплома о завршеној стручној спреми (уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ, морају бити признате дипломе, у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске“, брoj 67/2020),
 • увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

 • 25.10.2023. године (сриједа) у 10:00 сати 

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бања Луци.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 • дипломе о одговарајућој школској спреми,
 • родног листа,
 • увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 • увјерењa о општој здравственој способности,
 • увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org.

С поштовањем,

Пријава

 

                                                                                                                    Директор

                                                                                                             Др Горан Маричић

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа РС у првих осам мјесеци 2023. прикупила 2,39 милијарди КМ: Наплата јавних прихода већа за више од 300 милиона КМ
3. септембра 2023.
За седам мјесеци 2023. прикупљено преко двије милијарде KM: Наплата јавних прихода већа за готово 300 милиона КМ
2. августа 2023.
У првој половини године прикупили смо укупно 1,792 милијарди марака: Наплата јавних прихода већа за 252 милиона КМ
5. јула 2023.
Благовремено подсјећање за пореске обвезнике: Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности
28. јуна 2023.

Посљедња обавјештења

Правилник о одобравању оператера фискалног система
16. августа 2023.
Недоступност информационог система за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса
27. јуна 2023.
Правилник о начину и поступку утврђивања вриједности имовине, прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица
8. јуна 2023.
Правилник о начину и поступку вршења претходног поступка и поступка контроле
7. јуна 2023.