Надлежности

Надлежности Пореске управе Републике Српске дефинисане су Законом о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 108/11,67/13, 31/14 и 44/16).

Осим наведених надлежности, Пореска управа Републике Српске је надлежна и за инспекцијски надзор над обавезом регистрације пословних субјеката у складу са законом којим се уређује рад инспекција у Републици Српској.

Регистрацију и идентификацију пореских обвезника,
Утврђивање пореске обавезе у складу са законом,
Вршење контроле законитости и правилности примјене пореских прописа,
Редовну и принудну наплату свих прописаних пореза,
Kонтролу обрачуна бруто плата запослених лица у смислу закона и одредаба Општег колективног уговора,
откривање и спрјечавање извршавања кривичних дјела и пореских прекршаја у оквиру своје надлежности и подношење извјештаја надлежном тужилаштву,
вођење првостепеног пореског поступка,
изрицање заштитних мјера и казни за пореске прекршаје у складу са законом,
вођење пореских евиденција и пореског књиговодства,
вођење фискалног регистра непокретности и других прописаних регистара,
вођење Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса,
издавање потврда о резидентности физичким и правним лицима,
информисање и едукацију пореских обвезника,
издавање увјерења о којима води службену евиденцију,
израду извјештаја о раду и
друге послове у складу са законом.