Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2021. godinu

Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati, broj: 04/1-012-2-1495/21 od 20. maja  2021. godine, najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 540 KM. Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 47/21 i stupa na snagu 1. juna 2021. godine.