Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 12. januara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

 

Napominjemo da su samostalni preduzetnici, koji žele da u 2021. godini budu oporezovani kao mali preduzetnici, dužni da navedeni zahtjev dostave do 31. januara 2021. godine.

 

Mali preduzetnik, u smislu Zakona o porezu na dohodak, jeste fizičko lice koje ispunjava svaki od sljedećih uslova tokom cijele poreske godine:

 

  1. da to fizičko lice obavlja samostalnu djelatnost, izuzev samostalnih zanimanja (samostalna zanimanja su profesionalne djelatnosti fizičkih lica koja su po tom osnovu registrovana u odgovarajućem registru, a naročito advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti i druga slična zanimanja),

 

  1. da mali preduzetnik ne zapošljava više od tri radnika,

 

  1. da ukupan godišnji prihod malog preduzetnika po osnovu obavljanja te djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM i

 

  1. da to fizičko lice ne ostvaruje prihod zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti.