О нама

Пореска управа РС, као орган Министарства финансија РС, основана је Законом о Пореској управи Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 51/01), а који је ступио на снагу 24. октобра 2001. године и којим се уређује основ за спровођење и извршавање закона из области пореза Републике Српске и на закону заснованих подзаконских прописа, те дефинишу прекршаји и кривична дјела и санкције из области пореза.

Наша мисија - због чега постојимо

Пореска управа Републике Српске непристрасно и ефикасно врши наплату и контролу плаћања јавних прихода, уз досљедну примјену законских прописа и узајамно повјерење између ПУРС и пореских обвезника и тиме служи Републици и њеним грађанима.

Наша визија – чему тежимо

Пореска управа Републике Српске је модерно организована управа, високо професионална и ефикасна, усмјерена ка постизању што већег степена добровољног извршавања пореских обавеза, препознатљива и поштована од стране пореских обвезника, других институција као и јавности уопште.

Дјелатности

Основне дјелатности Пореске управе РС су контрола примјене пореских закона, обрачун и уплата пореза, казни и камата, откривање и спречавање кривичних дјела, пореских прекршаја и корупције, у оквиру своје надлежности. Пореска управа РС је организована у Сједиште, Подручне центре, Подручне јединице и Привремене канцеларије.

Надлежности

Надлежности Пореске управе Републике Српске дефинисане су Законом о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 108/11,67/13, 31/14 и 44/16). ВИШЕ

Задаци

Основни задатак Пореске управе јесте да досљедно, непристрасно и ефикасно прикупља јавне приходе и тако служи Републици Српској и њеним грађанима. У остваривању овог свог задатка Пореска управа мора се руководити сљедећим принципима у раду:

интегритет, законитост, непристрасност, поузданост

Повјерење јавности у интегритет, законитост, непристрасност и поузданост Пореске управе је изузетно важна претпоставка за остваривање задатака Пореске управе.

Историјат

Оснивање: Пореска управа Републике Српске основана је крајем 2001. године Законом о пореској управи и налази се у саставу Министарства финансија Републике Српске. У овом облику пословања функционише од 1. јануара 2002. године, настала је спајањем Републичке управе јавних прихода и Финансијске полиције РС.

ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ

Милица Бисић
2001-2003.

Миодраг Ђурић
2003-2006.

Владо Врховац
2006-2008.

Миле Баника в.д.
2008-2011.

Зора Видовић
2011-2018.