Споменка Шеховац
в.д. помоћник директора
057/321-050
pcistocnosarajevo@poreskaupravars.org

Подручни центар Истогно Сарајево

Подручни центар Источно Сарајево као основна организациона јединица обавља управне и друге стручне послове који се односе на инспекцијски надзор пореских обвезника, праћење редовности плаћања пореских обавеза и налагање плаћања у случају кашњења, принудну наплату пореза код свих пореских обвезника, помоћ пореским обвезницима и њихова едукација, усаглашавање стања пореских обавеза, пријем пореских пријава, издавање увјерења и потврда о обавезама пореских обвезника, рад по жалбама и по захтјевима за застару, рјешавање захтјева пореских обвезника за поврат и прекњижавање пореза и друге послове у складу са прописима.

У подручном центру организационе јединице су:

  •  Одјељење за контролу,
  •  Одјељење наплате за правна лица,
  •  Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица,
  •  Одјељење за правне и опште послове и подручне јединице.