Владислава Радуловић
Начелник
051-332-316
vladislava.radulovic@poreskaupravars.org

Одјељење за унутрашњу контролу

Одјељење за унутрашњу контролу обавља управне и друге стручне послове који се односе на: непосредну и посредну контролу примјене закона, правилника, процедура, упутстава, инструкција и осталих аката, контролу одговорности, благовремености и ефикасности у раду, контролу кршења кодекса понашања и нарушавања угледа државног службеника и намјештеника, састављање извјештаја и записника, израду планова рада и извјештаја о раду и друге послове у складу са прописима.