Миодраг Милошевић
в.д. помоћник директора
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Сектор за заједничке послове

Сектор за заједничке послове обавља управне и друге стручне послове који се односе на израду општих и појединачних правних аката, вођење управних поступака и обрадe аката у парничним и ванпарничним поступцима, израде финансијског плана, његово извршење и контролу утрошка средстава, развој и управљање људским ресурсима, послове у вези са заштитом на раду и заштитом од пожара ПУРС и друге послове у складу са прописима.

У Сектору за заједничке послове унутрашње организационе јединице су:

  •  Одјељење за привредне спорове и правне послове са привредним субјектима,
  •  Одјељење за људске ресурсе,
  •  Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове,
  •  Одјељење за правне и опште послове,
  •  Одсјек за кадровске евиденције