Душан Вуловић

Подручни центар Бијељина

Подручни центар Бијељина као основна организациона јединица обавља управне и друге стручне послове који се односе на инспекцијски надзор пореских обвезника, праћење редовности плаћања пореских обавеза и налагање плаћања у случају кашњења, принудну наплату пореза код свих пореских обвезника, помоћ пореским обвезницима и њихова едукација, усаглашавање стања пореских обавеза, пријем пореских пријава, издавање увјерења и потврда о обавезама пореских обвезника, рад по жалбама и по захтјевима за застару, рјешавање захтјева пореских обвезника за поврат и прекњижавање пореза и друге послове у складу са прописима.