Dušan Vulović

Područni centar Bijeljina

Područni centar Bijeljina kao osnovna organizaciona jedinica obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreskih obveznika, praćenje redovnosti plaćanja poreskih obaveza i nalaganje plaćanja u slučaju kašnjenja, prinudnu naplatu poreza kod svih poreskih obveznika, pomoć poreskim obveznicima i njihova edukacija, usaglašavanje stanja poreskih obaveza, prijem poreskih prijava, izdavanje uvjerenja i potvrda o obavezama poreskih obveznika, rad po žalbama i po zahtjevima za zastaru, rješavanje zahtjeva poreskih obveznika za povrat i preknjižavanje poreza i druge poslove u skladu sa propisima.