Подношење мјесечне пријаве пореза по одбитку електорнски

Пореска Управа Републике Српске > Питања и одговори > Подношење мјесечне пријаве пореза по одбитку електорнски

Најчешћа питања из области: Подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку електронским путем

1.Када ће моћи подносити пријаве за порески / исплатни период: 1. – 31. јануар 2018. године, по новим стопама за обрачун доприноса?

Пореска управа Републике Српске ће, након усклађивања програма за подношење мјесечних пријава за порез по одбитку (ППО) са одредбама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), који је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, омогућити пријављивање пореза на доходак, односно доприноса за мјесец јануар 2018. године, о чему ће порески обвезници и уплатиоци доприноса бити обавијештени путем веб сајта Пореске управе Републике Српске.

2.Које значење има жута боја пријаве (пријава са упозорењима)?

Мјесечне пријаве за порез по одбитку које су након извршене провјере статуса исправности означене жутом бојом, сматрају се исправно поднесеним пореским пријавама. С тим у вези, жута боја указује да пријава садржи одређена упозорења која подносиоца пријаве подсјећају на одређене чињенице (нпр. подаци о обвезницима доприноса који су ангажовани по основу уговора о дјелу и сл. а за које није поднесен обрачун доприноса) које су евидентиране у службеним евиденцијама Пореске управе Републике Српске.

3.Које значење има црвена боја пријаве (пријава са грешком)?

Мјесечне пријаве за порез по одбитку које су након извршене провјере статуса исправности означене црвеном бојом (пријаве које садрже грешку) сматрају се неисправно поднесеним пореским пријавама, и као такве не могу бити прокњижене на Јединственој картици пореског обвезника.

4.Како се исправља пријава која садржи грешке (пријава означена црвеном бојом)?

Пријаву која садржи грешке порески обвезник може:
поништити слање пријаве на серверу Пореске управе и извршити отклањање недостатка на постојећој пријави,
уколико је грешка посљедица неусаглашеност података који су наведени у пријави са подацима који се воде у евиденцијама Пореске управе, подносилац пријаве претходно треба ускладити, односно ажурирати податке у евиденцијама Пореске управе, након чега ће пријава бити исправна. У том случају, подносилац пријаве ће поништити слање пријаве на серверу Пореске управе и пријаву поново послати,
поништити пријаву на серверу Пореске управе и креирати нову пријаву.

5.Код пријављивања доприноса по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, програм јавља грешку да обвезник доприноса није пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Након ажурирања програма за подношење мјесечних пријава за порез по одбитку (ППО), уплатиоцима доприноса ће бити омогућено несметано пријављивање доприноса по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за претходну годину.

С тим у вези, обавјештавамо пореске обвезнике да се пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о обављању привремених и повремених послова, почев од 1. јануара 2018. године, врши путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о привременим и повременим пословима (бројчана ознака / шифра: 27).

6.Код пријављивања доприноса за обвезнике доприноса – волонтере, раднике упућене на рад у иностранство и сл. јавља се грешка уколико подносилац пријаве - уплатилац доприноса не унесе податак о износу просјечне бруто плате у Републици Српској из претходног мјесеца. Раније се грешка није јављала.

У претходно важећој верзији програма за електронско подношење мјесечних пријава за порез по одбитку – Образац 1002 није била постављена контрола у погледу уношења податка о износу просјечне бруто плате у Републици Српској (основице доприноса). Међутим, у новој верзији програма, уписивање податка о износу просјечне бруто плате у Републици Српској, услов је за подношење пореске пријаве.

7.Уколико уплатилац доприноса није пријавио обвезнике доприноса (раднике) на виду исплате 1 (примања по основу радног односа), већ обвезнике доприноса на неком другом виду исплате (нпр. ВИ 6 – посебне уплате доприноса), након извршене провјере исправности пријаве уплатилац доприноса добија обавјештење о неисправности пријаве (црвена грешка), из разлога што је на пријави означено поље „нето принцип“, а не „бруто принцип“. У претходно важећој верији програма овакво поступање није било означено као грешка.

Нето принцип обрачуна доприноса примјењује се само на виду исплате 1 (примања по основу радног односа), док се на виду исплате 6 (посебне уплате доприноса) обрачун доприноса обавезно врши по бруто принципу.

8.Зашто програм за електронско подношење мјесечних пријава за порез по одбитку јавља обавјештење о неискоришћеном износу умањења пореске основице пореза на доходак по основу Пореске картице - извода за умањење пореске основице?

Програм за електронско подношење мјесечних пријава за порез по одбитку – Образац 1002 обавјештава пореске обвезнике – уплатиоце пореза на доходак о неискоришћеном износу умањења пореске основице пореза на доходак по основу Пореске картице – извода за умањење пореске основице. У том смислу, уплатиоци пореза на доходак могу искористити преостали износ умањења пореске основице пореза на доходак по основу Пореске картице – извода за умањење пореске основице?

9.Како се пријављује посебан допринос за солидарност ?

Посебан допринос за солидарност чија је обавеза плаћања прописана Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17), а који се уплаћује на начин који је прописан Упутством о начину прикупљања и уплате средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/17), не пријављује се Пореској управи Републике Српске путем Мјесечне пријаве пореза по одбитку – Образац 1002.

10.Самостални предузетници – упозорење о непостојању одговарајућег основа осигурања у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.

Када су у питању лица која обављају самосталну предузетничку или професионалну дјелатност, услов за пријављивање доприноса за ова лица јесте уредно поднесена пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, и то на основ осигурања: предузетник, професионална дјелатност (шифра: 06).

Међутим, одређени број самосталних предузетника, у Јединственом систему, пријављен на основ осигурања: Радни однос (шифра: 01), због чега уплатилац доприноса добија обавјештење о непостојању одговарајућег основа осигурања. Стога је потребно измијенити основ осигурања у Јединственом систему, на начин да се односни обвезник доприноса одјави из Јединственог система са даном 31.12.2015. године, те да почев од 01.01.2016. године, када је на снагу ступио Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима, пријаве на основ осигурања: предузетник, професионална дјелатност (шифра: 06).

Уколико је самостални предузетник, у Јединственом систему, пријављен (регистрован) након 01.01.2016. године, пријава на основ осигурања: предузетник, професионална дјелатност (шифра: 06) врши се почев од датума регистрације у Јединствени систем.

11.Зашто програм за електронско подношење мјесечних пријава за порез по одбитку јавља обавјештење: „искоришћен лични одбитак 2400 КМ“, и то крајем сваке године, најчешће код радника који су у току године промијенили послодавца?

У складу са одредбама члана 10. став 2. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/15 и 5/16-испр.), пореска основица пореза на доходак од личних примања умањује се за лични одбитак пореског обвезника у износу од 2.400 КМ на годишњем нивоу. Право на умањење остварује се мјесечно приликом исплате личних примања. Грешка се јавља јер збир умањења за лични одбитак послодаваца за датог запосленог прелази износ од 2.400КМ за 2017. годину ( на примјер, радник је радио код једног послодваца до 15.10.2017. године код којег је за датог радника искориштено право на умањење од 2.000КМ а код другог послодавца 600КМ што укупно износи 2.600КМ који износ прелази износ права на умњење пореске основице за запосленог по основу личног одбитка за 200КМ).
Потребно је да послодавци усагласе право на умањење у зависности од мјесеца исплате плате тако да збир умањења код оба послодавца за датог радника не прелази за 2017. годину дозвољени законски износ умањења од 2.400КМ.

12.Како се подноси измијењена Мјесечна пријава пореза по одбитку у којој је погршно пријављен податак о пореском или исплатном периоду?

Чланом 48. став 1. Закона о пореском поступку (,,Службени гласник Републике Српске број: 78/20 и 37/22), прописано је  да порески обвезник може измијенити пореску пријаву ради отклањања грешака или пропуста у поднесеној пријави.

Измијена основне или измијењене пореске пријаве са погрешним пореско/исплатним периодом се врши на начин да се у измјењеној пореској пријави  не уносе подаци о лицима којима се врши исплата дохотка, с тим што се ручно на обавезама уносе шифре врсте прихода са нулом. Након евидентирања измијењене пореске пријаве којом је исправљена грешка у пореско исплатном периоду, подноси се основна пријава са исправним пореско/ исплатним периодом.

На примјер, ако је поднесена пријава за пореско/исплатни период 01.01-31.01.2022. године умјесто пореско/исплатни период 01.01.-31.01.2023. године, за пореско/исплатни период 01.01-31.01.2022. године подноси се измијењена пријава са обавезом 0,00 KM а  када је измијењена пријава потврђена и прокњижена подноси се основна пореска пријава за пореско/исплатни период од 01.01-31.01.2023. године.

13.Да ли треба пријавити доприносе за раднике који раде само један дан у мјесецу за који се врши обрачун доприноса?

Обрачун и уплату доприноса, сходно члану 24 став 1. Закона о доприносима (,,Службени гласник Републике Српске“ број:114/17, 112/19, 49/21, 19/21, 56/22 и 132/22), за обвезника доприноса врши у тренутку исплате, исплатилац – приликом сваке исплате, на основицу утврђену овим законом, а уколико нема исплате, у том случају, према члану 24. став 2. истог закона, уплатиоци доприноса дужни су да уплате доприносе на прописане рачуне најкасније два мјесеца од истека мјесеца за који се доприноси обрачунавају.

У оба случаја, уплатиоци доприноса дужни су најкасније до краја мјесеца за претходни мјесец доставити мјесечну пријаву доприноса за укупну мјесечну обавезу за сваког обвезника доприноса, сходно члану 23. став 1. Закона.

Слиједећи наведено, послодавац је дужан да за све запослене раднике који су пријављени у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, за сваки стаж у осигурању (мјесец или период краћи од мјесец дана), обрачуна и уплати све припадајуће доприносе.

Према томе, ако је радник, у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса био пријављен само један дан у току календарског мјесеца, послодавац је дужан и за тог радника пријавити доприносе за тај један дан који је провео у радном односу код послодавца, без обзира да ли му је исплаћена накнада за рад.