Пореска управа објављује Конкурс за пријем намјештеника

Број: 06/1.01/0204/120.2-250/2022

Дана: 28.09.2022. године

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:

 

КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

 

1.1. Програмер за одржавање апликативних рјешењаСједиште, Сектор за информационе технологије, Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник треће категорије са ВСС;

Опис послова: осигурава и прати континуиран рад апликација и пружа неопходне информације о раду апликација корисницима, пружа техничку подршку корисницима апликативног рјешења сервиса за које је задужен, предлаже унапређење процеса и апликација, односно прикупља и систематизује такве приједлоге од корисника система, учествује у изради корисничких упутстава за апликације, задужен је за садржај и дизајн екстерне и интерне веб-стране, као и за давање дизајнерских рјешења за различите захтјеве који захтијевају графичко уређивање, брине се за рад и администрира веб-сервер и све постојеће веб-сервисе, обавља координацију обуке и учествује у обуци за рад са апликативним рјешењима за која је задужен, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2. Сарадник за архиварске послове Сједиште, Одјељење за стручне послове менаџмента, Одсјек за канцеларијске и техничке послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: организује чување и архивирање регистратурског материјала за Сједиште ПУРС, води одговарајуће евиденције, прати рокове чувања регистратурског материјала, по потреби издаје регистратурски материјал и о томе издаје реверс, издваја регистратурски материјал који је потребно уништити, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Сарадник за административне послове Подручни центар Источно Сарајево, Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: води евиденцију о запосленима у ПЦ и припадајућим ПЈ, ажурира и чува персонална досијеа запослених и прати електронску евиденцију запослених о присуству на послу, израђује нацрте увјерења о чињеницама из персоналних евиденција (радном стажу, платама итд.), нацрте рјешења о годишњем одмору и плаћеном одсуству за ПЦ и припадајуће ПЈ, води уписник предмета управних поступака, води евиденцију аката који се достављају извршиоцима путем интерних доставних књига за сва одјељења и одсјеке, води рачуна о роковима у којима су извршиоци обавезни поступити по примљеним поднесцима, као и о роковима извршности управних аката и њиховом достављању на даље поступање, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, обавља и друге послове по налогу непосредних руководилаца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 • да је старији од 18 (осамнаест) година,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

 • свједочанство или диплома о завршеној стручној спреми (уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ, морају бити признате дипломе, у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске“, брoj 67/2020) и
 • увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс. 

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

 •   11.11.2022. године (петак) у 9:00 сати, за радна мјеста под бројем:                                              1.1.Програмер за одржавање апликативних рјешењаСједиште, Сектор за информационе технологије, Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења;

           1.2.Сарадник за архиварске послове Сједиште, Одјељење за стручне пословбе      менаџмента, Одсјек за канцеларијске и                техничке   послове;

 

–  11.11.2022. године (петак) у 11:00 сати, за радно мјесто под бројем:

           1.3.Сарадник за административне послове Подручни центар Источно Сарајево, Одјељење за правне и опште послове;

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бања Луци.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 • дипломе о одговарајућој школској спреми,
 • родног листа,
 • увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 • увјерењa о општој здравственој способности,
 • увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org.

ПРИЈАВА

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                                               Директор:

                                                                                                        Др Горан Маричић

 

 

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа Републике Српске ове године прикупила значајно више јавних прихода: Полугодишња наплата прихода премашила двије милијарде КМ
4. јул 2024.
Системи су поново доступни.
3. јул 2024.
Благовремено подсјећање за пореске обвезнике: Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности
26. јун 2024.
Пореска управа Републике Српске учествовала на 28. Генералној скупштини IOTA у Будимпешти
24. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.