Poreska uprava objavljuje Konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-250/2022

Dana: 28.09.2022. godine

Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

 

KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

 

1.1. Programer za održavanje aplikativnih rješenjaSjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik treće kategorije sa VSS;

Opis poslova: osigurava i prati kontinuiran rad aplikacija i pruža neophodne informacije o radu aplikacija korisnicima, pruža tehničku podršku korisnicima aplikativnog rješenja servisa za koje je zadužen, predlaže unapređenje procesa i aplikacija, odnosno prikuplja i sistematizuje takve prijedloge od korisnika sistema, učestvuje u izradi korisničkih uputstava za aplikacije, zadužen je za sadržaj i dizajn eksterne i interne veb-strane, kao i za davanje dizajnerskih rješenja za različite zahtjeve koji zahtijevaju grafičko uređivanje, brine se za rad i administrira veb-server i sve postojeće veb-servise, obavlja koordinaciju obuke i učestvuje u obuci za rad sa aplikativnim rješenjima za koja je zadužen, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.2. Saradnik za arhivarske poslove Sjedište, Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta, Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: organizuje čuvanje i arhiviranje registraturskog materijala za Sjedište PURS, vodi odgovarajuće evidencije, prati rokove čuvanja registraturskog materijala, po potrebi izdaje registraturski materijal i o tome izdaje revers, izdvaja registraturski materijal koji je potrebno uništiti, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.3. Saradnik za administrativne poslove Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih o prisustvu na poslu, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), nacrte rješenja o godišnjem odmoru i plaćenom odsustvu za PC i pripadajuće PJ, vodi upisnik predmeta upravnih postupaka, vodi evidenciju akata koji se dostavljaju izvršiocima putem internih dostavnih knjiga za sva odjeljenja i odsjeke, vodi računa o rokovima u kojima su izvršioci obavezni postupiti po primljenim podnescima, kao i o rokovima izvršnosti upravnih akata i njihovom dostavljanju na dalje postupanje, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstvo ili diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH, moraju biti priznate diplome, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/2020) i
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 •   11.11.2022. godine (petak) u 9:00 sati, za radna mjesta pod brojem:                                              1.1.Programer za održavanje aplikativnih rješenjaSjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja;

           1.2.Saradnik za arhivarske poslove Sjedište, Odjeljenje za stručne poslovbe      menadžmenta, Odsjek za kancelarijske i                tehničke   poslove;

 

–  11.11.2022. godine (petak) u 11:00 sati, za radno mjesto pod brojem:

           1.3.Saradnik za administrativne poslove Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
 • rodnog lista,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

PRIJAVA

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić