Пореска управа објављује Конкурс за пријем намјештеника

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

 Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бања Лука – tel.. 051/332-300; fax. 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Број: 06/1.01/0204/120.2-133/21

Дана: 17.05.2021. године

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:

                 КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

1.1. Сарадник за послове протокола – Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: прима и заводи у прописане евиденције поднеске странака и друга акта упућена у ПЦ, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, води архиву ПЦ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2. Технички секретар Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: води евиденцију о распореду пријема странака и организује радне састанке за помоћника директора, прима странке помоћника директора и осталих руководилаца у ПЦ и даје им потребне информације и објашњења, прима и отпрема акта путем факса и по потреби копира документа, обавља послове телефонске централе за потребе ПЦ, печатира потписана акта, прима и отпрема акта помоћника директора, те их класификује и архивира, у ПЦ који немају систематизовано радно мјесто Сарадник за рачуноводствене послове води евиденцију о трошковима који настају у ПЦ и припадајућим ПЈ, води евиденцију реализације бонова за гориво и путних налога, обрађује рачуне и доставља их у Сједиште ПУРС, води рачуна о књижењу основних средстава ПЦ, прати извршење финансијског плана, израђује извјештаје о трошковима рада ПЦ и ПЈ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Сарадник за административне послове – Подручни центар Приједор, Одјељење наплате за правна лица; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: води евиденцију о запосленима у ПЦ и припадајућим ПЈ, ажурира и чува персонална досијеа запослених и прати електронску евиденцију запослених о присуству на послу, израђује нацрте увјерења о чињеницама из персоналних евиденција (радном стажу, платама итд.), води уписник предмета управних поступака, води евиденцију аката који се достављају извршиоцима путем интерних доставних књига за сва одјељења и одсјеке, води рачуна о роковима у којима су извршиоци обавезни поступити по примљеним поднесцима, као и о роковима извршности управних аката и њиховом достављању на даље поступање, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, обавља и друге послове по налогу непосредних руководилаца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.4. Администратор комуникационе инфрастурктуре – Сектор за информационе технологије – Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС;

Опис послова: обавља послове припреме, инсталирања и одржавања потребних хардверских ресурса (сервера за продукциони и резервни систем) за успостављање информационог система, као и база података Јединственог система ПУРС, спроводи стандарде за употребу хардвера и системског софтвера (за сервере), као и софтвера за базе података, ради на спровођењу дефинисаних механизама заштите система и података, те контроли примјене истих, континуирано прати ажурност и функционалности антивирусног рјешења на серверима, извршава све активности неопходне за трајно чување документације и базе података, као и евентуалну реконструкцију података из базе у случају губитка истих због дјеловања више силе, како на примарној, тако и на резервној локацији, прати трендове развоја комуникационих технологија, континуирано спроводи активности праћења радног стања и преоптерећености сервиса база података, оптерећења и функционалности дискова сервера, процесора и оперативне меморије сервера, превентивно дјелује у смислу очувања функционалности и перформанси система, лоцирања потенцијалних проблема у функционисању и њихово спречавање, даје приједлоге за побољшање одређених пројектних рјешења и утврђује поступке за отклањање грешака, дефинише и разрађује процедуре за поступање и рјешавање инцидентних или хаваријских ситуација, спроводи потребне активности за отклањање насталих проблема, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

1.5. Виши сарадник за рачуноводствене пословеСектор за заједничке послове – Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС;

Опис послова: попуњава обрасце за трезорско пословање за Сједиште и из њих уноси податке у СУФИ систем, попуњава налоге за књижење и из истих уноси податке у Систем, уноси податке из образаца достављених из ПЦ, води поступке јавних набавки, уноси обрачун плата и накнада у Систем, уноси књиговодствену документацију везану за рачун принудне наплате, усаглашава стање са добављачима и доставља им изводе отворених ставки (у даљем тексту ИОС), усаглашава помоћне књиге са главном књигом, усклађује књиговодствено стање са пописом, учествује у састављању финансијских извјештаја, сачињава ноте, службене забиљешке и другу попратну документацију, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 • да је старији од 18 (осамнаест) година,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

 • диплома о завршеној стручној спреми (уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ, морају бити признате дипломе, у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске“, брoj 67/2020) и
 • увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.  

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

01.07.2021. године (четвртак) у 09:00 сати – за радна мјеста под бројем:

 • Сарадник за послове протокола Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове;
 • Технички секретар Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове;
 • Сарадник за административне послове Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове;

       02.07.2021. године (петак) у 09:00 сати  – за радна мјеста под бројем:

 • Администратор комуникационе инфраструктуре – Сектор за информационе технологије – Сједиште Пореске управе;
 • Виши сарадник за рачуноводствене послове – Сектор за заједничке послове – Сједиште Пореске управе;

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бања Луци.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 • диплому о одговарајућој школској спреми,
 • увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 • увјерењa о општој здравственој способности и
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР: Горан Маричић

Prijava na javni konkurs-obrazac 1

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

ВАЖНО, ВАЖНО: Апел обвезницима прве групе за нову фискализацију: Поднесите захтјеве за иницијалну фискализацију, рок истиче у понедјељак
14. јун 2024.
На једном мјесту министри финансија, гувернери и директори пореских управа региона: Директор Маричић учествује на престижном Самиту у Бечићима
14. јун 2024.
Пореска управа Српске узела учешће у Годишњем координационом састанку у Бечу: Презентовани резултати о напретку Програма фискалних реформи
13. јун 2024.
За пословне субјекте са подручја Источног Сарајева и Требиња: Одржани семинари о новој фискализацији
10. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.