Непокретности

Информације за упис у фискални регистар непокретности

Порески обвезници власници непокретности обавезни су да поднесу пријаву за упис у фискални регистар непокретности – Образац ПФРН, а ако се власник не може утврдити, корисник непокретности подноси пријаву за упис у фискални регистар непокретности.

Порески обвезници, власници и сувласници над непокретности у којој станују, као и корисници или заједничари, имају право на умањење пореске основице за 50m2 за обвезника и по 10m2 за сваког члана њиховог домаћинства, од процијењенe вриједности непокретности у којој станују, а то право остварују подношењем Захтјевa за умањење пореске основице – Образац ЗУПО који су обавезни поднијети уз Образац ПФРН.

Порески обвезници који су власници непокретности, а које су према члану 9. Закона о порезу на непокретности ослобођене плаћања пореза на непокретности,право на ослобађање од плаћања пореза на непокретности остварују на начин да приликом подношења Пријаве за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН), подносе и Захтјев за ослобађање плаћања пореза – Образац ЗОПН.

Порески обвезници на порески рачун за порез на непокретности могу уложити приговор у року од 15 дана, а у зависности од разлога за подношење приговора могу користити један од образаца које је Пореска управа припремила са намјером да пореским обвезницима омогући једноставнији и ефикаснији начин подношење приговора на издате рачуне.