Nepokretnosti

Informacije za upis u fiskalni registar nepokretnosti

Poreski obveznici vlasnici nepokretnosti obavezni su da podnesu prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti – Obrazac PFRN, a ako se vlasnik ne može utvrditi, korisnik nepokretnosti podnosi prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti.

Poreski obveznici, vlasnici i suvlasnici nad nepokretnosti u kojoj stanuju, kao i korisnici ili zajedničari, imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za 50m2 za obveznika i po 10m2 za svakog člana njihovog domaćinstva, od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuju, a to pravo ostvaruju podnošenjem Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice – Obrazac ZUPO koji su obavezni podnijeti uz Obrazac PFRN.

Poreski obveznici koji su vlasnici nepokretnosti, a koje su prema članu 9. Zakona o porezu na nepokretnosti oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti,pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti ostvaruju na način da prilikom podnošenja Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN), podnose i Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza – Obrazac ZOPN.

Poreski obveznici na poreski račun za porez na nepokretnosti mogu uložiti prigovor u roku od 15 dana, a u zavisnosti od razloga za podnošenje prigovora mogu koristiti jedan od obrazaca koje je Poreska uprava pripremila sa namjerom da poreskim obveznicima omogući jednostavniji i efikasniji način podnošenje prigovora na izdate račune.