Порески Календар Правна Лица

Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Порески Календар Правна Лица
    Рокови плаћања пореских обавеза
     Рокови подношења пореских пријава
    Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

  Рокови плаћања пореских обавеза
  Рокови подношења пореских пријава
Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

2021

Јануар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
28
29
30
31
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Март

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17Рокови подношења пореских пријава
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 

Јул

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Април

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови подношења пореских пријава
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Јун

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
1
2
3
4
5
6
7Рокови плаћања пореских обавеза
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21Рокови плаћања пореских обавеза
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
 
1
2Рокови подношења пореских пријава
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16Рокови подношења пореских пријава
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 

Октобар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.
 
 
 
 
 
 

Децембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
12
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назив пореске пријаве Рок подношења пријава Рок плаћања Врста
прихода
Уплата на рачун
јавних прихода
Годишња пореска пријава за порез
на добит – Образац 1101
Прилози:
Образац 1102
Уз Годишњу пријаву за порез на
добит, подноси се и Годишња
пријава контролисаних
трансакција, уколико укупан износ
контролисаних трансакција
(укључујући кредите и зајмове)
пореског обвезника у 2020. години
прелази 700.000 КМ.
31. март 2021. год., за 2020. годину 31. март 2021. године 711211– порез на добит резидента Републике Српске
711212 – порез на добит нерезидента
711213-порез по одбитку страном правном лиц

Годишња пријава пореза по
одбитку-Образац 11
Најкасније у року од 30 дана након завршетка пореске године У моменту исплате
Аконтација пореза на добит – Образац 1104 30 дана од дана почетка обављања дјелатности До 10-ог у мјесецу за претходни мјесец 711211 – порез на добит резидента Републике Српске
711212 – порез на добит нерезидента
Пријава/Промјена/Одјава уплате
доприноса – Образац ПД3100:
Подноси уплатилац доприноса
Најкасније један
дан прије ступања
запосленог на рад
код послодавца,
односно даном
настанка правног
основа из којег
произилази обавеза
плаћања доприноса
за обвезнике
доприноса који не
заснивају радни
однос а региструју
се у Јединстевном
систему за
регистрацију,
контролу и наплату
доприноса путем
образца ПД 3100


Пријава/Промјена/Одјава уплате
доприноса у одређеним
околностима– Образац ПД3120:
Подноси уплатилац доприноса
Даном настанка
правног основа из
којег произилази
обавеза плаћања
доприноса
Мјесечна пријава за порез по одбитку –
Образац 1002- за доприносе
До краја мјесеца за
претходни мјесец
У моменту
исплате, а ако није
било исплате,
најкасније два
мјесеца од истека
мјесеца за који се
доприноси
обрачунавају
односно до 20-ог
у мјесецу за
претходни мјесец
за обвезнике доприноса чија
основица није
исплећено
примање
712199 – за
уплату сва
четири
доприноса
Републике Српске
Мјесечна пријава за порез по одбитку
Образац 1002 – за порез
До 10-ог у мјесецу
за све исплате
извршене у
претходном
мјесецу
У моменту исплате 713113 -порез
на лична
примања
711118 -порез
на остали
доходак
Мјесечна пријава за порез по одбитку
Образац 1002- за порез и доприносе
До 10-ог у мјесецу
за све исплате
извршене у
претходном
мјесецу
У моменту исплате 711311-приход
од капитала
711112-приходе
од ауторских
права, права
сродних
ауторском
праву и права
индустријске
својине
712171-посебан
доп.за
профес.рехаб. и
запош.инвалида
Пореска пријава за посебну
републичку таксу – Образац ППГРТ
До 28. фебруара 2021.
год. за текућу годину,
односно
15 дана од дана уписа
у одговарајући
регистар, ако се
дјелатност региструје
након 28.02. 2021.
године
До 28. фебруара
први дио
прописаног износа,
а до 30. јуна други
дио прописаног
износа,
односно 15 дана од
дана уписа у
одговарајући
регистар
722112
посебна
републичка
такса
Републике Српске
Пореска пријава за комуналну таксу
Образац ПП-КТ
31. март 2021.
године.
Од плаћања
комуналних такса
ослобођени су
новорегистровани
обвезници за првих
12 мјесеци од
регистрације
30. јуни 2021.
године.
722312
комунална
такса на фирму
општине/града
Пријава за упис у фискални регистар
непокретности – Образац ПФРН
30 дана од дана
настанка обавезе


Захтјев за ослобађање плаћања
пореза – Образац ЗОПН
Истовремено уз
подношење
Обрасца ПФРН за
непокретн. за коју
се тражи
ослобађање
Порески рачун за порез на
непокретности
Издаје Пореска
управа до
31.03.2021. год.,
односно 30 дана од
дана стицања
непокретности, за
обвезнике који
стекну
непокретност у току
године, за коју није
издат порески
рачун за ту годину
Први дио
(најмање 50% од
укупног износа)
најкасније до 30.
јуна 2021.
године, а
други дио
најкасније до 30.
септембра 2021.
године
714112 – Порез
на
непокретности
општине/града
Пореска пријава за регистровано
оружје – Образац ПП-РО
До 31. марта 2021.
за текућу годину
односно
15 дана од дана
добијања оружног
листа
31. март текуће
године
односно
15 дана од дана
добијања
оружног листа
714915 – Порез
на држање и
ношење оружја
Републике Српске
Пореска пријава за остале накнаде –
Образац ПП-ОН
-нак. за унапр. општ.корс. фун. шума и
-противпожарна накнада
10.03.2021. за 2020.
годину
10.08. за
полугодиште 2021.
године
10.03.2021. за
годишњу за
2020. годину, а
до 10.08.за
полугодишњу
722434
722467
Рачун јавних
прихода
Републике
Српске
нак.за противградну заштиту 10.03.2021. за 2020.
годину
722456 Рачун јавних
прихода
Републике
Српске
општине/града
нак. за развој неразвијених дијелова општине Квартално, у року
од 5 дана по истеку
квартала
до 5. у мјесецу за прeтходни 722435
-нак. за закуп шум. земљ. у свој. РС У року од 15 дана
од дана истека
периода за који се
накнада плаћа
по уговору о закупу 722438 Рачун јавних
прихода
Републике
Српске
-конц.накн.за кориш.прир.и
др.добара од општег интереса
У року од 15 дана
од дана истека
периода за који се
накнада плаћа
по уговору о
концесији
722491 Рачун јавних
прихода
Републике
Српске
-нак.за кориш.минерал.сиров У року од 15 дана
од дана истека
периода за који се
накнада плаћа
по уговору о
концесији
722424 Рачун јавних
прихода
Републике
Српске
конц. нак. за кориш.хидроел.,
вјетроелект. и соларне електр.
-конц. нак. за кориш.
термоелектране
У року од 15 дана
од дана истека
периода за који се
накнада плаћа
по уговору о
концесији
722492 Рачун јавних
прихода
Републике
Српске
Мјесечна пријава- Извјештај
боравишне таксе – Образац МПИБТ
До 15-ог у мјесецу
за претходни мјесец
5 дана по истеку
мјесеца
подношења
пријаве,
а за даваоце
услуга који
наплату
боравишнe таксе
врше на основу
уговора са
путничком
агенцијом
у року од 3 дана
након наплате
рачуна за
пружену услугу,
а најкасније у
року од 60 дана
од посљедњег
дана боравка
особе у његовом
смјештају
722321
боравишна
такса
Републике Српске

 

Ако посљедњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче истеком првог наредног радног дана.
Уплате на рачуне јавних прихода Републике Српске врше се код:
NLB banka a.d. Banja Luka, број: 562-099-00000556-87
UniCredit Bank a.d. Banja Luka, број: 551-001-00008915-56
Komercijalna banka a.d. Banja Luka, број: 571-010-00002020-18
Аddiko bank a.d. Banja Luka, број: 552-000-00026269-20
Naša banka a.d. Bijeljina, Filijala Banja Luka, број: 554-004-00000192-37
Nova Banka a.d. Banja Luka, Филијала Бања Лука, број: 555-000-08053684-17
Sberbank a.d. Banjaluka: 567-241-82000004-96
MF banka a.d. Banja Luka, broj: 572-103-00000090-72.
 Уплате на рачуне јавних прихода општина или градова врше се на рачуне општина или градова отворених
код пословних банака

 

Сједиште
Трг Републике Српске 8, Бања Лука
тел: 051/332-300, 332-326
Подручни центар Зворник
Трг Краља Петра Првог бб, Зворник
тел: 056/210-558
Подручни центар Бања Лука
Трг Републике Српске 8, Бања Лука
тел: 051/332-364
Подручни центар Приједор
ул. Мухарема Суљановића 13, Приједор
тел: 052/234-691, 240-850
Подручни центар Бијељина
ул. Патријарха Павла, Бијељина
тел: 055/225-660, 225-672
Подручни центар Источно Сарајево
ул. Стефана Немање бб, Источно Сарајево
тел: 057/321-050
Подручни центар Добој
ул. Немањина бб, Добој
тел: 053/201-600
Подручни центар Требиње
ул. Краља Петра I Ослободиоца 35, Требиње
тел: 059/225-020, 260-333, 223-898, 260-473