Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Фискализација – подзаконски акти

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

 

Број ФИСКАЛИЗАЦИЈА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о фискализацији
1. Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе 13/08 21.02.2008.
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе 121/08 31.12.2008
2. Правилник о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала 13/08 21.02.2008.
2.1. Правилник о измјенама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала 121/08 31.12.2008.
3. Правилник о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације 13/08 21.02.2008.
3.1. Правилник о измјенама Правилника о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације 121/08 31.12.2008.
4. Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 13/08 21.02.2008.
5. Правилник о измјенама и допунама Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 121/08 31.12.2008.
6. Правилник о садржају Записника о уништавању фискалног модула 18/08 07.03.2008.
7. Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула 18/08 07.03.2008.
8. Правилник о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 18/08 07.03.2008.
8.1. Правилник о измјени Правилника о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 16/09 14.03.2009.
9. Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 18/08 07.03.2008.
10. Правилник о измјенама Правилника о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 74/08 20.08.2008.
11. Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице софтверске апликације 18/08 07.03.2008.
12. Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице терминала 18/08 07.03.2008.
13. Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице фискалне касе 18/08 07.03.2008.
14. Правилник о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008.
14.1. Правилник о измјени Правилника о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008.
15. Правилник о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008.
15.1. Правилник о измјени Правилника о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008.
16. Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја 18/08 07.03.2008.
17. Правилник о динамици фискализације 55/08 21.06.2008.
17.1. Исправка Правилника о динамици фискализације 73/08 16.08.2008.
17.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 92/08 08.10.2008.
17.3. Правилник о изнјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 118/08 24.12.2008.
17.4. Правилник о допунама Правилника о динамици фискализације 127/08 08.01.2009.
17.5. Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 21/09 01.04.2009.
17.6. Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 58/09 08.07.2009.
18. Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта 71/08 08.08.2008.
19. Правилник о изгледу и садржају обавјештења које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга 71/08 08.08.2008.
20. Правилник о изгледу сервисне, фискалне и програмске пломбе 71/08 08.08.2008.
21. Правилник о садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима 16/09 14.03.2009.
22. Правилник о садржају евиденције о фискализованим касама 16/09 14.03.2009.
23. Правилник о садржају захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста 16/09 14.03.2009.
24. Правилник о садржају захтјева за брисање из регистра фискализованих каса 86/14 07.10.2014.
25. vПравилник о условима, поступку и начину извршења мјере забране обављања дјелатности… 25/15 10.04.2015
26. Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима 80/18 06.09.2018
27. Исправка Правилника о измјени Правилника о занатским дјелатностима 90/18 06.09.2018
Неважећи прописи о фискализацији
1. Правилник о садржају захтјева за брисање из регистра фискализованих каса 16/09 14.03.2009 06.10.2014
1.1. Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Образац ЗБРФК) 14.03.2009 06.10.2014