1.Да ли се остварени промет од пружања књиговодствених услуга (шифра дјелатности: 69.20-рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; послови савјетовања који се односе на порез) региструје путем фискалне касе, при чему се исте не врше физичким лицима већ само привредним друштима и предузетницима, уз обавезно издавање фактуре?

У складу са одредбама члана 5. став 3. тачка п. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“, број: 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 и 58/19), од обавезе регистровања сваког појединачног промета роба и услуга преко фискалне касе, ослобођени су промети добара на велико.
Под прометима добара на велико, у смислу одредби члана 1. став 1 Закона о измјенама и допунама Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), подразумијева се скуп свих пословних активности у вези са продајом робе или услуга лицима која купују ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе.
Како је „добро“ у економском смислу, дефинисано као производ или услуга који директно или индиректно задовољава људске потребе, наведеним ослобађањем су обухваћени сви промети робе на велико без обзира да ли се врше унутар Републике Српске, према Федерацији БиХ, Брчко Дистрикту или према иностранству.
С тим у вези, порески обвезник који пружа књиговодствене услуге правним лицима и предузетницима, без обзира да ли су или нису у систему ПДВ-а, није у обавези да остварени промет региструје преко фискалне касе.

2.Шта се сматра прометом добра на велико, будући да су ти промети у смислу члана 5. став 3, тачка п) Закона о фискалним касама ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе?

Чланом 9. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15) прописано је да трговина на велико је скуп свих пословних активности у вези са продајом робе или услуга лицима која купују ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе. У смислу Закона о фискалним касама промет добара на велико је промет роба (производа) ради даље продаје, прераде и у пословне сврхе и промет услуга–извозне услуге и услуге између ПДВ обвезника (и давалац и корисник услуге у ПДВ систему). Промет добара на велико порески обвезник није дужан регистровати преко фискалне касе, односно издати купцу фискални рачун.

3.Уколико се ради о комисионој продаји, на који износ гласи фискални рачун? Да ли гласи само на вриједност услуге, будући да се ради о продаји туђе робе?

Чланом 20. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15) прописано је да су комисионе услуге оне услуге које обавља комисионар у своје име а за рачун комитента када врши један или више послова набавке или продаје робе коју му комитент повјери, уз накнаду. Трговац који врши ову врсту услуга дужан да води евиденцију о примљеној и продатој роби, односно испорученој роби и извршеним услугама, а што је прописано чланом 51. истог закона. Фискални рачун у комисионој продаји гласи на укупну вриједност промета , односно гласи на онај износ колико заједно износи вриједност продате робе и извршене услуге (износ на фискалном рачуну=вриједност робе+вриједност услуге).

4.Да ли се остварени промет приликом продаје основних средстава региструје преко фискалне касе?

Промет остварен продајом основног средства не региструје се преко фискалне касе.

5.Како се врши евидентирање промета за извршене услуге у угоститељству? Да ли се може клијенту издати збирни фискални рачун за све извршене услуге (преноћиште+храна+ пиће +.....), или се свака услуга појединачно фискализује?

Чланом 5. став 5. З7акона о фискалним касама је прописано да се моментом промета роба, односно услуге сматра моменат када је роба предата купцу, односно кад је услуга извршена, па према томе за сваку појединачно извршену услугу у угоститиељству издаје се фискални рачун, односно, односно промет од услуге се региструје преко фискалне касе онако како се услуга врши.

6.Уколико се врши жирално плаћање, да ли се такви промети региструју преко фисклане касе?

Регистровање промета преко фискалне касе не зависи од начина плаћања, већ од тога да ли су промети роба и услуга у смислу Закона о фискалним касама изузети од обавезе регистровања преко фискалне касе и уколико се плаћање роба и услуга које нису изузете од обавезе регистровања преко фискалне касе врши жирално на бази фактуре (рачуна) у фактуру,односно рачун обавезно се уноси број фискалног рачуна на основу кога је регистрован промет преко фискалне касе, сходно члану 71. став 1. Закона о фискалним касама.

7.Да ли клијент има право да не плати робу (услугу) уколико му није издат фискални рачун?

Чланом 71. став 1. тачка в) Закона о фискалним касама прописано је да клијент има право да не плати робу (услугу) и да задржи робу (услугу) уколико му није издат фискални рачун.

8.Да ли су пољопривредна газдинстава у обавези да за остварене промете издају фискалне рачуне?

Пољопривредна газдинства уколико нису ПДВ обвезници нису у обавези да за остварени промет издају фискалне рачуне из разлога што су чланом 5. став 1. тачка а) Закона о фискалним касама такви промети ослобођени фискализације.Пољопривредна газдинства која су ПДВ обвезници, а који производе са пољопривредних газдинстава продају ради даље продаје или прераде или пак пружају услуге другим ПДВ обвезницима нису дужни за ову врсту промета издати фискални рачун јер се наведени промет сматра прометом добара на велико који је у складу са чланом 5.став 3. тачка п) Закона о фискалним касама ослобођен регистровања промета преко фискалне касе.

9.Ко је ослобођен од фискализације новим измјенама Закона о фискалним касама?

У складу са Законом о измјенама Закона о фискалним касама, који је у примјени од 01.08.2014. године, од обавезе регистровања промета преко фискалне касе ослобођени су сви промети робе на велико, извозне услуге као и промет услуга између ПДВ обвезника у БиХ, самостални предузетници који обављају занатску дјелатност као мали предузетници у складу са одредбама закона којим се уређује опорезивање дохотка, осигуравајућа друштва која пружају услуге осигурања у Републици Српској, дјелатност игара на срећу, као и туристичке услуге сеоских домаћинстава.

10.Које су обавезе пореских обвезника који су ослобођени од фискализације?

Порески обвезници који су ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, преко овлаштеног сервисера подносе Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Образац-ЗБФРК)

11.Да ли порески обвезници који су ослобођени од фискализације могу да задрже фискалну касу у сврху издавања рачуна?

Порески обвезници приликом подношења Захтјева за брисање из регистра фискализованих каса имају могућност да у том захтјеву искажу своју намјеру да касу задрже у сврху издавања рачуна о чему ће Пореска управа издати Рјешење.

12.Које су обавезе предузетника који су ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе?

Предузетници који су Законом о фискалним касама ослобођени од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, дужни су уз Захтјев приложити и Потврду од Занатско предузетничке коморе РС којом се потврђује да исти обавља занатску дјелатност и дјелатност старих и умјетничких заната. Када је ријеч о предузетницима који су ослобођени од обавезе регистровања потребно је нагласити да се ослобађање односи на двије категорије предузетника и то:
који обављају дјелатност старих и умјетничких заната за промет од продаје сопствених производа;
који обављају занатску дјелатност и имају статус малог предузетника

13.Да ли порески обвезник који је прије измјена Закона о фискалним касама имао фискалну касу за велепродајни начин рада може исту задржати за издавање рачуна лицима која нису ПДВ обвезници?

Порески обвезник који остварује и промет који није изузет од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, након ступања на снагу измјена и допуна Закона о фискалним касама, наставља да региструје на постојећој фискалној каси промет који подлијеже обавези регистровања.