Порески Календар за Предузетнике

Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Порески Календар за Предузетнике
    Рокови плаћања пореских обавеза
     Рокови подношења пореских пријава
    Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

  Рокови плаћања пореских обавеза
  Рокови подношења пореских пријава
Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

2021

Јануар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
28
29
30
31
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

Март

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17Рокови подношења пореских пријава
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 

Јул

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
31
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
1Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Април

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Јун

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
1
2
3
4
5
6
7Рокови плаћања пореских обавеза
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21Рокови плаћања пореских обавеза
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
 
1
2Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16Рокови подношења пореских пријава
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 

Октобар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.
 
 
 
 
 
 

Децембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
12
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЛИ ПРЕДУЗЕТНИК, подноси и: ​

Назив пореске пријаве Рок подношења пријава Рок плаћања Врста
прихода
Уплата на рачун
јавних прихода
Годишња пореска пријава за
порез на доходак – Образац
1004
Прилози:
Образац 1005, 1006 и 

 

 

 

Обавјештајна пријава за
доходак остварен по основу
заједничког обављања
самосталне дјелатности Образац 1009

31. март 2021. за 2020.
годину
31. март 2021.
године
713113 – за порез
на лична примања
Републике Српске
711118 – за порез на
остали доходак
713111 – за порез на
приходе остварене
од самосталне
дјелатности
711112 – за порез на
приходе од
ауторских права,
права сродних
ауторском праву и
права индустријске
својине
711311 – за порез на
приходе од капитала
711313 – за порез на
капитални добитак
Обавјештење о вођењу
пословних књига по систему
двојног књиговодства по
избору, а обавезно за
предузтенике чији је укупан
приход за 2020. годину већи
од 500.000КМ
31.март. 2021. године за
2021. годину, односно
30 дана од дана почетка
обављања дјелатности.
 
Аконтација пореза на
доходак – Образац 1008
30 дана од дана почетка
обављања пословне
дјелатности
До 10 -ог у мјесецу за претходни мјесец 713111– за порез на
приходе остварене
од самосталне
дјелатности
Републике Српске
Пријава/Промјена/Одјава
уплате доприноса – Образац
ПД 3100:.
Подноси уплатилац
доприноса
Најкасније један дан
прије ступања
запосленог на рад код
послодавца односно
даном настанка правног
основа из којег
произилази обавеза
плаћања доприноса за
обвезнике допринoса
који не заснивају радни
однос, а региструју се у
Јединстевном систему
за регистрацију,
контролу и наплату
доприноса путем
образца ПД 3100
 
Пријава/Промјена/Одјава
уплате доприноса у
одређеним околностима Образац ПД 3120:
Подноси уплатилац
доприноса
Даном настанка правног
основа из којег
произилази обавеза
плаћања доприноса
 
Мјесечна пријава за порез по
одбитку – Образац 1002за
доприносеМјесечна пријава за порез по
одбитку – Образац 1002за
доприносе за предузетника
До краја мјесеца за
претходни мјесец
У моменту исплате
а ако није било
исплате, најкасније
два мјесеца од
истека мјесеца за
који се доприноси
обрачунавају
односно до 20-ог у
мјесецу за
претходни мјесец
712199 –доприноси Републике Српске
Мјесечна пријава за порез по
одбитку – Образац 1002 – за
порез
До 10 – ог у мјесецу за
све исплате извршене у
претходном мјесецу
У моменту исплате 713113 –порез на
лична примања
711118 –порез на
остали доходак
Мјесечна пријава за порез по
одбитку – Образац 1002 – за
порез и доприносе
711311 –приходи од
капитала
711112 –приходе од
ауторских права,
права сродних
ауторском праву и
права индустријске
својине
712171 – посебан
допр. за профес.
рехаб. и запош.
инвалида
Годишња пореска пријава за
посебну републичку таксу –
Образац ПП-ГРТ

31. март 2021. године,

односно

15 данаод дана уписа у одговарајући регистар,
ако се дјелатност
региструје након 31-ог
марта 2021. године.

До 31-ог марта
први дио
прописаног износа,
а до 30. јуна други
дио прописаног
износа15 дана од дана
уписа у
одговарајући
регистар
722112 – посебна
републичка такса
Републике Српске
Пореска пријава за
комуналну таксу Образац –
ПП-КТ
31. март текуће године.
Од плаћања комуналних
такса ослобођени су
новорегистровани
обвезници за првих 12
мјесеци од регистрације
Мали предузетници не
плаћају комуналну
таксу за истицање
пословног имена
30. јуни текуће
године.
722312 – комунална
такса на фирму
општине
/града
Мјесечна пријава- Извјештај
боравишне таксе –
Образац МП-ИБТ
До 15-ог у мјесецу за
претходни мјесец
5 дана по истеку
мјесеца,
а за даваоце услуга
који наплату
боравишнe таксе
врше на основу
уговора са
путничком
агенцијом
у року од 3 дана
након наплате
рачуна за пружену
услугу, а
најкасније у року
од 60 дана од
посљедњег дана
боравка особе у
његовом смјештају
722321 – боравишна
такса

Републике Српске
Годишња пријава –
паушалног износа
боравишне таксе
Образац ГП-ПИБТ
До 15-ог фебруара 2021.
године за 2020. годину,
ОдносноНајкасније 60 дана од
дана почетка обављања
угоститељске
дјелатности за
обвезнике који у току
године отпочну са
обављањем дјелатности
До 31-ог марта
2021. године за
2021. годину,
ОдносноНајкасније 60 дана
од дана почетка
обављања
угоститељске
дјелатности за
обвезнике који у
току године
отпочну са
обављањем
дјелатности
МАЛИ ПРЕДУЗЕТНИК, подноси и:
Назив пореске пријаве Рок подношења
пријава
Рок плаћања Врста приходa Уплата на рачун јав. прихода
Захтјев за статус малог
предузетника – Образац
1011
31. јануар 2021 године,
за 2021. годину, односно
30 дана од почетка
обављања дјелатности
Пореска пријава за малог
предузетника – Образац
1007
До 10-ог текућег за
претходни мјесец, а
годишњу до 31. марта
2021. године за 2020.
годину, само у случају
уколико нису
подношене мјесечне
пријаве и/или уколико је
пријављени порез у
2020. години, мањи од
240 КМ
До 10-ог у мјесецу
за претходни
мјесецДо 31. марта 2021.
године, за 2020.
годину
713111–порез на
приходе остварене
од самосталне
дјелатности
Републике Српске

 

Ако посљедњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче истеком првог наредног радног дана.
Уплате на рачуне јавних прихода Републике Српске врше се код:
NLB banka a.d. Banja Luka, број: 562-099-00000556-87
UniCredit Bank a.d. Banja Luka, број: 551-001-00008915-56
Komercijalna banka a.d. Banja Luka, број: 571-010-00002020-18
Аddiko bank a.d. Banja Luka, број: 552-000-00026269-20
Naša banka a.d. Bijeljina, Filijala Banja Luka, број: 554-004-00000192-37
Nova Banka a.d. Banja Luka, Филијала Бања Лука, број: 555-000-08053684-17
Sberbank a.d. Banjaluka: 567-241-82000004-96
MF banka a.d. Banja Luka, broj: 572-103-00000090-72.
 Уплате на рачуне јавних прихода општина или градова врше се на рачуне општина или градова отворених
код пословних банака

 

Сједиште
Трг Републике Српске 8, Бања Лука
тел: 051/332-300, 332-326
Подручни центар Зворник
Трг Краља Петра Првог бб, Зворник
тел: 056/210-558
Подручни центар Бања Лука
Трг Републике Српске 8, Бања Лука
тел: 051/332-364
Подручни центар Приједор
ул. Мухарема Суљановића 13, Приједор
тел: 052/234-691, 240-850
Подручни центар Бијељина
ул. Патријарха Павла, Бијељина
тел: 055/225-660, 225-672
Подручни центар Источно Сарајево
ул. Стефана Немање бб, Источно Сарајево
тел: 057/321-050
Подручни центар Добој
ул. Немањина бб, Добој
тел: 053/201-600
Подручни центар Требиње
ул. Краља Петра I Ослободиоца 35, Требиње
тел: 059/225-020, 260-333, 223-898, 260-473