Poreska Uprava Republike Srpske > Računi budžeta RS, opština i gradova > Brojčane oznake (šifre) vrsta javnih prihoda

Radi lakše pretrage koristite CTRL+F

PRIHODI KOJI SE DIJELE IZMEĐU BUDŽETA REPUBLIKE I BUDŽETA OPŠTINA / GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA

 

Opšti porez na promet proizvoda

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1715111Opšti porez na promet po opštoj stopi
2715112Opšti porez na promet po nižoj stopi
3715113Opšti porez na promet na derivate nafte
4715114Opšti porez na promet na duvanske prerađevine
5715115Opšti porez na promet alkoholnih pića
6715116Opšti porez na promet kafe
7715117Opšti porez na promet lož-ulja

 

Porez na promet usluga

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1715211Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi
2715212Opšti porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu

 

Porez na dohodak

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1713111Porez na prihode od samostalne djelatnosti
2713113Porez na lična primanja
3713112Porez na prihod od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu
4713114Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost

 

Akciza

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1715311Akciza na derivate nafte

 

Naknade za korišćenje drugih dobara od opšteg interesa

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722424Naknada za korišćenje mineralnih sirovina
2722425Naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
3721224Prihodi od zakupa zemljišta u svojini Republike Srpske (poljoprivredno zemljište)
4722491Koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa
5722492Koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata

 

Prihodi od nezakonito stečene imovine i imovinske koristi

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1723118Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadležnosti Republičke tržišne inspekcije

 

 

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODA

 

Posebne vodoprivredne naknade

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722442Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
2722443Naknada za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
3722444Naknada za vode za navodnjavanje
4722445Naknada za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje
5722446Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate
6722447Naknada za ispuštanje otpadnih voda
7722448Naknada za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije
8722463Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
9722464Naknada za vode za uzgoj riba
10722465Naknada za vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane
11722469Naknada za uzgoj riba u kavezima potopljenim u površinskim vodama
12722457Naknada za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja

 

 

PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUDŽETU REPUBLIKE

 

Akcize

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1715312Akciza na duvanske prerađevine
2715313Akciza na alkoholna pića
3715314Akciza na lož-ulje
4715315Akciza na kafu
5715316Akciza na bezalkoholna pića

 

Porez na dobit preduzeća

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1711211Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske
2711212Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske
3711213Porez po odbitku stranom pravnom licu

 

Porez na dohodak

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1711112Porez na prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
2711311Porez na prihode od kapitala
3711111Godišnji porez na dohodak građana
4711312Porez na prihode od zakupa ili podzakupa
5711313Porez na kapitalne dobitke

 

Ostali porezi na imovinu

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1714911Porez na upotrebu motornih vozila
2714915Porez na držanje i nošenje oružja
3714913Porez na upotrebu i držanje čamaca, plovećih postrojenja i jahti
4714914Porez na upotrebu i držanje vazduhoplova i letjelica

 

Ostali porezi

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1719111Poseban porez za redovno odvijanje željezničkog saobraćaja
2719112Porez na prihode od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara

 

TAKSE

 

Republičke administrativne takse i naknade

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722111Republičke administrativne takse
2722119Naknade za prijem u državljanstvo Republike Srpske i BiH, odricanje i otpust iz državljanstva Republike Srpske i BiH

 

Republičke sudske takse

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722211Republičke sudske takse

 

Takse na određene proizvode i vršenje određene djelatnosti

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722452Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

 

Druge takse

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722112Posebna republička taksa
2722115Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutrašnjih poslova

 

DRUGI PRIHODI

 

Novčane kazne

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1723111Novčane kazne za prekršaje i troškovi prekršajnog postupka za prekršaje propisane zakonom
2723114Novčane kazne za krivična djela
3723115Novčane kazne za prekršaje koje izriču nadležani republički organi

 

Prihodi od nezakonito stečene imovine i imovinske koristi

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1723119Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadležnosti republičkih organa

 

Prihodi koje ostvaruju državni organi i organizacije

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722511Prihodi republičkih organa i organizacija
2722513Carinsko evidentiranje
3722515Posebna taksa u postupku prinudne naplate

 

Naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa – šume

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722434Sredstva za proširenu reprodukciju šuma – naknada za unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma
2722436Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske – prosta reprodukcija
3722437Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini
4722438Naknada za zakup zemljišta, izuzimanje zemljišta, iskrčenu šumu i sredstva od nezakonito stečene koristi iz šume
5722433Naknada za korišćenje ostalih šumskih proizvoda

 

Naknade za priređivanje igara na sreću

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722481Naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću
2722482Naknada za priređivanje elektronskih lutrijskih igara na sreću
3722483Naknada za priređivanje elektronskih igara na sreću u kazinu
4722484Naknada za priređivanje kladioničkih igara na sreću
5722485Naknada za priređivanje igara na sreću na automatima
6722486Naknada za priređivanje internet igara na sreću
7722487Naknada za priređivanje zabavnih igara
8722488Naknada za priređivanje nagradnih igara
9722489Ostale naknade za priređivanje igara na sreću

 

Ostale naknade

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722422Naknada za inostrana drumska vozila
2722471Naknade za troškove branilaca po službenoj dužnosti
3722472Naknade ostalih troškova krivičnog postupka
4722458Naknade za korišćenje lovnog fonda

 

Ostale naknade

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1716111Carina
2716112Posebna taksa na uvezenu robu

 

Ostali prihodi

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1721111Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama
2721112Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
3729113Ostali republički neporeski prihodi
4729114Ostali ukinuti republički prihodi

 

PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZMEĐU REPUBLIKE, OPŠTINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722423Naknada za puteve koja se plaća pri godišnjoj registraciji vozila na motorni pogon
2722456Naknada za protivgradnu zaštitu
3722118Posebna republička taksa na derivate nafte
4722467Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
5722321Boravišna taksa
6722427Naknada za Auto-moto savez
7722466Naknade za finansiranje premjera i uspostavu katastra nekretnina
8722331Naknada za evidentiranje naknade za opterećenje životne sredine otpadom
9722332Naknada za upravljanje otpadom koji opterećuje životnu sredinu

 

PRIHODI BUDŽETA OPŠTINE, ODNOSNO GRADA

 

Porez na imovinu

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1714111Porez na imovinu
2714211Porez na nasljeđe i poklon
3714311Porez na prenos nepokretnosti i prava
4714112Porez na nepokretnosti

 

Porez na dohodak

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1711113Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva

 

Porez na dobitke od igara na sreću

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1719113Porez na dobitke od igara na sreću

 

Administrativne takse

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722121Opštinske administrativne takse

 

KOMUNALNE TAKSE

 

Lokalne komunalne takse

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722311Komunalne takse za držanje životinja
2722312Komunalne takse na firmu
3722313Komunalne taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila
4722314Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe
5722315Komunalna taksa za držanje sredstava za igru
6722316Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
7722317Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije
8722318Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
9722319Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima koje je za to odredila SO
10722391Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja
11722392Komunalna taksa za držanje i korišćenje poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi, osim pristana koji se koristi u pograničnom riječnom saobraćaju
12722393Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje vrše održavanje i obilježavanje plovnih puteva, državni organi, organi lokalne samouprave
13722394Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi
14722395Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
15722396Komunalne takse na ostale predmete taksiranja

 

Posebna taksa na teritoriji grada

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722131Gradske administrativne takse

 

DRUGI PRIHODI BUDŽETA OPŠTINE / GRADA

 

Novčane kazne

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1723121Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisne aktom skupštine opštine kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

 

Prihodi koje ostvarju organi i organizacije opština / gradova

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722521Prihodi opštinskih organa uprave
2722591Vlastiti prihodi budžetskih korisnika

 

Naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1721223Prihodi od zemljišne rente
2722411Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
3722412Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
4722435Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta – sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarena prodajom šumskih sortimenata
5722461Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa
6722462Naknada za korišćenje mineralnih voda

 

Naknada za korišćenje puteva

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722421Naknada za korišćenje puteva

 

Sredstva samodoprinosa

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1729121Samodoprinos na teretoriji opštine / grada

 

Ostali prihodi

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1722449Naknada za odvodnjavanje (od pravnih lica i građana)
2729124Ostali opštinski neporeski prihodi
3722468Ostali opštinski neporeski prihodi

 

PRIHODI FONDOVA

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712199Doprinosi na lična primanja, naknade i prihode osiguranika za obavezno osiguranje

 

Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712113Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
2712114Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža
3712121Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koje isplaćuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
4712122Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za određene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz člana 16. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
5712123Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rješenju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
6712124Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje
7712125Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina
8712129Ostali doprinosi

 

Prihodi Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712132Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica za slučaj povreda na radu i profesionalnog oboljenja iz člana 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju
2712141Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzije i korisnika drugih novčanih naknada koji uplaćuju fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje
3712142Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koje plaća Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
4712143Doprinos za prošireno zdravstveno osiguranje
5712144Doprinos za zdravstveno osiuranje iz budžeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca
6712145Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovu duga iz ranijih godina
7712146Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovu inostranog osiguranja
8712147Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovu materijalnog obezbjeđenja od strane Centra za socijalni rad
9712148Doprinos za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike za nezaposlena lica
10712149Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

Prihodi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712152Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica koja se dobrovoljno osiguravaju za slučaj nezaposlenosti
2712159Ostali doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti

 

Prihodi Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712161Doprinos za dječiju zaštitu po drugim osnovama propisanim Zakonom o dječijoj zaštiti
2712169Ostali doprinosi

 

Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712171Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

 

Prihodi Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1712172Poseban doprinos za solidarnost