Nadležnosti

Nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske definisane su Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 108/11,67/13, 31/14 i 44/16).

Osim navedenih nadležnosti, Poreska uprava Republike Srpske je nadležna i za inspekcijski nadzor nad obavezom registracije poslovnih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad inspekcija u Republici Srpskoj.

Registraciju i identifikaciju poreskih obveznika,
Utvrđivanje poreske obaveze u skladu sa zakonom,
Vršenje kontrole zakonitosti i pravilnosti primjene poreskih propisa,
Redovnu i prinudnu naplatu svih propisanih poreza,
Kontrolu obračuna bruto plata zaposlenih lica u smislu zakona i odredaba Opšteg kolektivnog ugovora,
otkrivanje i sprječavanje izvršavanja krivičnih djela i poreskih prekršaja u okviru svoje nadležnosti i podnošenje izvještaja nadležnom tužilaštvu,
vođenje prvostepenog poreskog postupka,
izricanje zaštitnih mjera i kazni za poreske prekršaje u skladu sa zakonom,
vođenje poreskih evidencija i poreskog knjigovodstva,
vođenje fiskalnog registra nepokretnosti i drugih propisanih registara,
vođenje Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa,
izdavanje potvrda o rezidentnosti fizičkim i pravnim licima,
informisanje i edukaciju poreskih obveznika,
izdavanje uvjerenja o kojima vodi službenu evidenciju,
izradu izvještaja o radu i
druge poslove u skladu sa zakonom.