Danijela Rakonjac
Rukovodilac
051-332-303
danijela.rakonjac@poreskaupravars.org

Jedinica za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje revizije, identifikovanje i procjenu prirode i nivoa rizika, davanje objektivnog stručnog mišljenja o adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja, izradu planova rada i izvještaja o radu i druge poslove u skladu sa zakonom koji reguliše sistem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske i drugim propisima.