Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta

Jasna Golić
Načelnik
051-332-362
Jasna.Golic@poreskaupravars.org

Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta

 Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: koordinaciju određenih aktivnosti organizacionih jedinica, rješavanje najsloženijih predmeta iz pravne i ekonomske problematike, obavljanje poslova koji se odnose na međunarodnu saradnju, informisanje javnosti o radu PURS, izradu analiza i menadžment izvještaja o radu PURS, strateško planiranje, obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe menadžmenta PURS, poslove arhiviranja i poslove prijema i otpreme pošte za Sjedište PURS i druge poslove u skladu sa propisima.
 U Odjeljenju za stručne poslove menadžmenta obrazuje se unutrašnja organizaciona jedinica:

  •  Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove.