Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove

Dušan Đenić
v.d. pomoćnik direktora
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove

Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i kreiranje programa i planova inspekcijske kontrole, vršenje poslova s ciljem obezbjeđenja jedinstvene primjene standardnih postupaka kontrole u okviru PURS, prikupljanje, ispitivanje i razmjenu obavještajnih podataka o svim pitanjima iz nadležnosti PURS, dostavljanje obavještenja i izvještaja nadležnim tužilaštvima za krivična djela iz poreske oblasti, koordinaciju sa drugim organizacionim jedinicama PURS u poslovima planiranja poreske kontrole i druge poslove u skladu sa propisima.

U Sektoru za kontrolu, istrage i obavještajne poslove unutrašnje organizacione jedinice su:

  • Odjeljenje za kontrolu VPO
  • Odjeljenje za istrage i obavještajne poslove i
  • Odsjek za kontrolu transfernih cijena