Miodrag Milošević
v.d. pomoćnik direktora
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Sektor za zajedničke poslove

Sektor za zajedničke poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu opštih i pojedinačnih pravnih akata, vođenje upravnih postupaka i obrade akata u parničnim i vanparničnim postupcima, izrade finansijskog plana, njegovo izvršenje i kontrolu utroška sredstava, razvoj i upravljanje ljudskim resursima, poslove u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara PURS i druge poslove u skladu sa propisima.

U Sektoru za zajedničke poslove unutrašnje organizacione jedinice su:

  •  Odjeljenje za privredne sporove i pravne poslove sa privrednim subjektima,
  •  Odjeljenje za ljudske resurse,
  •  Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove,
  •  Odjeljenje za pravne i opšte poslove,
  •  Odsjek za kadrovske evidencije