Dohodak

Najčešća pitanja iz oblasti poreza na dohodak

1.Da li se u slučaju dopunskog rada poreska osnovica može umanjiti po osnovu ličnog odbitka?

Ne, u slučaju dopunskog rada ne može se umanjiti poreska osnovica po osnovu ličnog odbitka, jer se dohodak ostvaren na osnovu ugovora o dopunskom radu ne smatra dohotkom od ličnih primanja.
Umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka ostvaruje se samo kod dohotka od ličnih primanja, shodno članu 10. stav 2. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik republike srpske“ br. 60/15 i 5/16).

2.Šta se smatra dohotkom od ličnih primanja?

Dohodak od ličnih primanja su sva direktna i indirektna plaćanja iz radnog odnosa, shodno članu 11. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16).

3.Da li se nerezidentu koji ostvaruje lična primanja iz radnog odnosa u Republici Srpskoj vrši umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka?

Da, nerezident koji je u radnom odnosu kod poslodavca u Republici Srpskoj i po tom osnovu ostvaruje lična primanja, ispunjava uslove za umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog odbitka, shodno članu 10. stav 2. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16).

4.Da li se plaća porez na dohodak na primanja koja fizičko lice ostvari po osnovu rođenja djeteta u vidu novčane pomoći?

Primanja koja poslodavac isplati zaposlenom povodom rođenja djeteta do visine jedne prosječne neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, ne podliježu plaćanju poreza na dohodak i obaveznih doprinosa, shodno članu 8. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16).

5.Da li se plaća porez na dohodak na otpremnine kod sporazumnog raskida radnog odnosa?

Na otpremnine kod sporazumnog raskida radnog odnosa do minimalnog iznosa propisanog zakonom kojim se uređuju radni odnosi, odnosno do tog iznosa su oslobođene od plaćanja poreza, shodno članu 8. stav 1. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik republike srpske“ br. 60/15 i 5/16).

6.Gdje se plaća porez na dohodak od kapitala ostvaren od zakupa ili podzakupa nepokretne imovine i kapitalnih dobitaka od nepokretne imovine?

Plaća se prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi, shodno članu 64. stav 3. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik republike srpske“ br. 60/15 i 5/16).

7.Da li su isplate dividendi i udjela u dobiti privrednih društava predmet oporezivavanja, odnosno da li se prilikom isplate plaća porez na dohodak?

Dividende i udjeli u dobiti nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak, a to znači da se na iste ne plaća porez na dohodak, shodno članu 31. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik republike srpske“ br. 60/15 i 5/16).

8.Da li se isplate dividendi i udjela u dobiti prijavljuju u prijavi 1002 za porez na DL1 u koloni 19 (Neoporezivo lično primanje)?

Ne, u kolonu 19. se prijavljuju samo neoporeziva lična primanja koja se isplaćuju po osnovu radnog odnosa, a obzirom da se dividende i udjeli u kapitalu ne isplaćuju po osnovu radnog odnosa to iste nisu ni predmet prijavljivanja, odnosno ne prijavljuju se putem prijave 1002 za porez, shodno članu 4. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak („Službeni glasnik republike srpske“ br. 7/16).

9.Da li su fizička lica kojima je izdata poreska kartica po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit i/ili uplaćene premije životnog osiguranja dužna po isteku godine dostaviti dokaz o plaćenoj kamati i/ili uplaćenoj premiji? Ako jesu, u kom roku?

Da, dužna su da najkasnije do 31.03. tekuće godine dostave dokaz o plaćenoj kamati od banke sa kojom je zaključen ugovor o stambenom kreditu, odnosno dokaz o uplaćenoj premiji životnog osiguranja od osiguravajućeg društva koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, shodno članu 17. stav 1. tačka 8. i članu 22. stav 5. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak („Službeni glasnik republike srpske“ br. 7/16).

10.Gdje se plaća porez na dohodak za nerezidenta angažovanog po osnovu ugovora o djelu?

Porez na dohodak za nerezidenta plaća se prema mjestu ostvarenja dohotka, shodno članu 64. stav 4. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16).

11.Da li je fizičko lice koje pored dohotka iz radnog odnosa ostvaruje i dohodak po osnovu dopunskog rada dužno da podnese godišnju poresku prijavu za porez na dohodak-Obrazac 1004?

Da, to fizičko lice dužno je podnijeti godišnju poresku prijavu, shodno članu 60. stav 3. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16), koja se podnosi do 31.03. tekuće godine za dohodak ostvaren u prethodnoj godini.

12.U godišnjoj poreskoj prijavi poreza na dohodak-Obrazac 1004 u koju vrstu dohotka se svrstava, odnosno prijavljuje dohodak ostvaren po osnovu dopunskog rada?

Dohodak po osnovu dopunskog rada prijavljuje se kao „Ostali dohodak“ u Obrascu 1004, pod red. br. 6. Odjeljka 2-Dohodak, jer se dohodak po osnovu dopunskog rada, shodno članu 52. tačka 5. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16), smatra ostalim dohotkom.

13.Kada je predmet zakupa pokretna imovina, da li se kod obračuna poreske osnovice za porez na dohodak ostvaren od davanja u zakup te imovine, priznaju normirani troškovi u visini od 20%?

Da, priznaju se, shodno članu 34. stav 1. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16).

14.Na koju šifru opštine se plaća porez na dohodak od davanja u zakup pokretne imovine?

Na šifru opštine mjesta prebivališta fizičkog lica koje je ostvarilo dohodak od izdavanja u zakup pokretne imovine, shodno članu 64. stav 1. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 60/15 i 5/16).

15.Da li je najniža plata za 2020. godinu plata sa porezom ili plata nakon oporezivanja (bez poreza)?

Najniža plata utvrđena Odlukom o najnižoj plati („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 3/20), u visini od 520 KM, predstavlja platu prije oporezivanja a to znači da je u toj plati sadržan porez na dohodak od ličnih primanja. Ovakav stav je zasnivan na odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) koji definiše pojam plate kao „plate prije oporezivanja“.

U nastavku dajemo primjer obračuna poreza na dohodak na najnižu platu kada radnik nema pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice:

Bruto plata = Najniža plata (plata prije oporezivanja) / 0,672

Bruto plata = 520,00 / 0,672 = 773,81

Doprinosi = 773,81 x 32,8% = 253,81

Plata prije oporezivanja = 773,81 – 253,81 = 520,00

Osnovni lični odbitak 500,00 KM

Iznos mjesečnog umanjenja na osnovu poreske kartice 0,00 KM

Poreska osnovica = 520,00 – 500,00 = 20,00

Porez na dohodak = 20,00 x 10% = 2,00

Za isplatu zaposlenom = 520,00 – 2,00 = 518,00