Poreska Uprava Republike Srpske > Pitanja i odgovori > Podnošenja mjesečne prijave poreza po odbitku elektronskim putem

Najčešća pitanja kod podnošenja mjesečne prijave poreza po odbitku elektronskim putem

1.Kada će moći podnositi prijave za poreski / isplatni period: 1. – 31. januar 2018. godine, po novim stopama za obračun doprinosa?

Poreska uprava Republike Srpske će, nakon usklađivanja programa za podnošenje mjesečnih prijava za porez po odbitku (PPO) sa odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, omogućiti prijavljivanje poreza na dohodak, odnosno doprinosa za mjesec januar 2018. godine, o čemu će poreski obveznici i uplatioci doprinosa biti obaviješteni putem veb sajta Poreske uprave Republike Srpske.

2.Koje značenje ima žuta boja prijave (prijava sa upozorenjima)?

Mjesečne prijave za porez po odbitku koje su nakon izvršene provjere statusa ispravnosti označene žutom bojom, smatraju se ispravno podnesenim poreskim prijavama. S tim u vezi, žuta boja ukazuje da prijava sadrži određena upozorenja koja podnosioca prijave podsjećaju na određene činjenice (npr. podaci o obveznicima doprinosa koji su angažovani po osnovu ugovora o djelu i sl. a za koje nije podnesen obračun doprinosa) koje su evidentirane u službenim evidencijama Poreske uprave Republike Srpske.

3.Koje značenje ima crvena boja prijave (prijava sa greškom)?

Mjesečne prijave za porez po odbitku koje su nakon izvršene provjere statusa ispravnosti označene crvenom bojom (prijave koje sadrže grešku) smatraju se neispravno podnesenim poreskim prijavama, i kao takve ne mogu biti proknjižene na Jedinstvenoj kartici poreskog obveznika.

4.Kako se ispravlja prijava koja sadrži greške (prijava označena crvenom bojom)?

Prijavu koja sadrži greške poreski obveznik može:
– poništiti slanje prijave na serveru Poreske uprave i izvršiti otklanjanje nedostatka na postojećoj prijavi,
– ukoliko je greška posljedica neusaglašenost podataka koji su navedeni u prijavi sa podacima koji se vode u evidencijama Poreske uprave, podnosilac prijave prethodno treba uskladiti, odnosno ažurirati podatke u evidencijama Poreske uprave, nakon čega će prijava biti ispravna. U tom slučaju, podnosilac prijave će poništiti slanje prijave na serveru Poreske uprave i prijavu ponovo poslati,
– poništiti prijavu na serveru Poreske uprave i kreirati novu prijavu.

5.Kod prijavljivanja doprinosa po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, program javlja grešku da obveznik doprinosa nije prijavljen u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Nakon ažuriranja programa za podnošenje mjesečnih prijava za porez po odbitku (PPO), uplatiocima doprinosa će biti omogućeno nesmetano prijavljivanje doprinosa po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za prethodnu godinu.

S tim u vezi, obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (brojčana oznaka / šifra: 27).

6.Kod prijavljivanja doprinosa za obveznike doprinosa – volontere, radnike upućene na rad u inostranstvo i sl. javlja se greška ukoliko podnosilac prijave - uplatilac doprinosa ne unese podatak o iznosu prosječne bruto plate u Republici Srpskoj iz prethodnog mjeseca. Ranije se greška nije javljala.

U prethodno važećoj verziji programa za elektronsko podnošenje mjesečnih prijava za porez po odbitku – Obrazac 1002 nije bila postavljena kontrola u pogledu unošenja podatka o iznosu prosječne bruto plate u Republici Srpskoj (osnovice doprinosa). Međutim, u novoj verziji programa, upisivanje podatka o iznosu prosječne bruto plate u Republici Srpskoj, uslov je za podnošenje poreske prijave.

7.Ukoliko uplatilac doprinosa nije prijavio obveznike doprinosa (radnike) na vidu isplate 1 (primanja po osnovu radnog odnosa), već obveznike doprinosa na nekom drugom vidu isplate (npr. VI 6 – posebne uplate doprinosa), nakon izvršene provjere ispravnosti prijave uplatilac doprinosa dobija obavještenje o neispravnosti prijave (crvena greška), iz razloga što je na prijavi označeno polje „neto princip“, a ne „bruto princip“. U prethodno važećoj veriji programa ovakvo postupanje nije bilo označeno kao greška.

Neto princip obračuna doprinosa primjenjuje se samo na vidu isplate 1 (primanja po osnovu radnog odnosa), dok se na vidu isplate 6 (posebne uplate doprinosa) obračun doprinosa obavezno vrši po bruto principu.

8.Zašto program za elektronsko podnošenje mjesečnih prijava za porez po odbitku javlja obavještenje o neiskorišćenom iznosu umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu Poreske kartice - izvoda za umanjenje poreske osnovice?

Program za elektronsko podnošenje mjesečnih prijava za porez po odbitku – Obrazac 1002 obavještava poreske obveznike – uplatioce poreza na dohodak o neiskorišćenom iznosu umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu Poreske kartice – izvoda za umanjenje poreske osnovice. U tom smislu, uplatioci poreza na dohodak mogu iskoristiti preostali iznos umanjenja poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu Poreske kartice – izvoda za umanjenje poreske osnovice?

9.Kako se prijavljuje poseban doprinos za solidarnost ?

Poseban doprinos za solidarnost čija je obaveza plaćanja propisana Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/17), a koji se uplaćuje na način koji je propisan Uputstvom o načinu prikupljanja i uplate sredstava JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 115/17), ne prijavljuje se Poreskoj upravi Republike Srpske putem Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002.

10.Samostalni preduzetnici – upozorenje o nepostojanju odgovarajućeg osnova osiguranja u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Kada su u pitanju lica koja obavljaju samostalnu preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, uslov za prijavljivanje doprinosa za ova lica jeste uredno podnesena prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, i to na osnov osiguranja: preduzetnik, profesionalna djelatnost (šifra: 06).

Međutim, određeni broj samostalnih preduzetnika, u Jedinstvenom sistemu, prijavljen na osnov osiguranja: Radni odnos (šifra: 01), zbog čega uplatilac doprinosa dobija obavještenje o nepostojanju odgovarajućeg osnova osiguranja. Stoga je potrebno izmijeniti osnov osiguranja u Jedinstvenom sistemu, na način da se odnosni obveznik doprinosa odjavi iz Jedinstvenog sistema sa danom 31.12.2015. godine, te da počev od 01.01.2016. godine, kada je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, prijave na osnov osiguranja: preduzetnik, profesionalna djelatnost (šifra: 06).

Ukoliko je samostalni preduzetnik, u Jedinstvenom sistemu, prijavljen (registrovan) nakon 01.01.2016. godine, prijava na osnov osiguranja: preduzetnik, profesionalna djelatnost (šifra: 06) vrši se počev od datuma registracije u Jedinstveni sistem.

11.Zašto program za elektronsko podnošenje mjesečnih prijava za porez po odbitku javlja obavještenje: „iskorišćen lični odbitak 2400 KM“, i to krajem svake godine, najčešće kod radnika koji su u toku godine promijenili poslodavca?

U skladu sa odredbama člana 10. stav 2. Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15 i 5/16-ispr.), poreska osnovica poreza na dohodak od ličnih primanja umanjuje se za lični odbitak poreskog obveznika u iznosu od 2.400 KM na godišnjem nivou. Pravo na umanjenje ostvaruje se mjesečno prilikom isplate ličnih primanja. Greška se javlja jer zbir umanjenja za lični odbitak poslodavaca za datog zaposlenog prelazi iznos od 2.400KM za 2017. godinu ( na primjer, radnik je radio kod jednog poslodvaca do 15.10.2017. godine kod kojeg je za datog radnika iskorišteno pravo na umanjenje od 2.000KM a kod drugog poslodavca 600KM što ukupno iznosi 2.600KM koji iznos prelazi iznos prava na umnjenje poreske osnovice za zaposlenog po osnovu ličnog odbitka za 200KM).
Potrebno je da poslodavci usaglase pravo na umanjenje u zavisnosti od mjeseca isplate plate tako da zbir umanjenja kod oba poslodavca za datog radnika ne prelazi za 2017. godinu dozvoljeni zakonski iznos umanjenja od 2.400KM.