Porez na dobit

Najčešća pitanja iz oblasti poreza na dobit

1.Na kojim obrascima se dostavlja poreska prijava za porez na dobit?

Godišnja poreska prijava za porez na dobit popunjava se na obrascima 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit i 1102-Dodaci uz Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, čija  forma i sadržaj su objavljeni u Pravilniku o formi i sadržaju obrazaca i poreskih prijava poreza na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 11/17).

2.Da li su date donacije poreski priznati rashod?

Donacije koje su date u humanitarne, socijalne, kulturne i sportske svrhe su poreski priznati rashod u iznosu do 3% od ukupnog prihoda u toj poreskoj godini, shodno članu 16. Zakona o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15, 1/17 i 58/19).

3.Da li se može umanjiti poreska osnovica po osnovu ulaganja u proizvodnju ukoliko privredno društvo kupi proizvodnu halu koja je već bila u upotrebi?

Po osnovu ulaganja u proizvodnu halu, tj kupovine proizvodne hale za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti, a koja je već bila u upotrebi (u zakupu/podzakupu ili u korišćenju kod drugog poreskog obveznika) ne može se ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice za ulaganje u proizvodne svrhe, jer se to pravo može ostvariti samo po osnovu ulaganja u nove objekte za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti, u smislu odredbi člana 26. stav 4. Zakona o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15 i 1/17).

4.Da li usluge prevoza stranog pravnog lica podliježu obavezi plaćanja poreza po odbitku?

Usluge prevoza stranog pravnog lica, bez obzira na mjesto izvršenja tih usluga, ne podliježu obavezi plaćanja poreza po odbitku stranom pravnom licu počev od 1. januara 2016. godine, u smislu odredbi člana 45. Zakona o porezu na dobit koji je u primjeni od 1. januara 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15).

Takođe, i prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/17) usluge prevoza ne podliježu plaćanju poreza po odbitku, osim ako se usluge prevoza plaćaju stranom pravnom licu koje je rezident države sa kojom Bosna i Hercegovina nema zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u kom slučaju je pravno lice-rezident Republike Srpske prilikom plaćanja tih usluga, počev od 1. januara 2017. godine, dužno da obračuna i na račun javnih prihoda Republike Srpske plati porez po odbitku primjenom stope od 10% na iznos prihoda od usluga prevoza tog stranog pravnog lica.

5.Da li je plaćeni porez po odbitku stranom pravnom licu na teret isplatioca poresko priznat rashod?

Porez po odbitku stranom pravnom licu koji je obračunat i plaćen na teret isplatioca prihoda na koji se primjenjuje porez po odbitku nije poreski priznat rashod, u smislu odredbi člana 9. stav 1. tačka 9. Zakona o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15, 1/17 i 58/19).

6.Da li prihod od dividende i udjela u dobiti isplaćen stranom pravnom licu podliježe obavezi plaćanja poreza po odbitku?

Počev od 1. januara 2016. godine isplata prihoda od dividendi i udjela u dobiti stranom pravnom licu podluježe plaćanju poreza po odbitku i to po stopi od 5% za isplate izvršene u periodu od 1. janura 2016. godine do 31. decembra 2016. godine, odnosno po stopi od 10% za isplate izvršene počev od 1. januara 2017. godine, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno u smislu odredbi 44. Zakona o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/15 i 1/17).

7.Da li poslovne jedinice iz Federacije BiH i/ili Brčko Distrikta podliježu plaćanju poreza na dobit u Republici Srpskoj?

Da, poslovne jedinice iz Federacije BiH i/ili Brčko Distrikta podliježu plaćanju poreza na dobit u Republici Srpskoj kao i druga pravna lica iz Republike Srpske, s tim da za razliku od pravnih lica, poresku osnovicu čini samo dobit ostvarena na području Republike Srpske.

8.Da li je BiH potpisala međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Srbijom?

Da, Bosna i Hercegovina je zaključila međudržavni ugovor sa tim državama.