1.Da li se ostvareni promet od pružanja knjigovodstvenih usluga (šifra djelatnosti: 69.20-računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose na porez) registruje putem fiskalne kase, pri čemu se iste ne vrše fizičkim licima već samo privrednim društima i preduzetnicima, uz obavezno izdavanje fakture?

U skladu sa odredbama člana 5. stav 3. tačka p. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 i 58/19), od obaveze registrovanja svakog pojedinačnog prometa roba i usluga preko fiskalne kase, oslobođeni su prometi dobara na veliko.
Pod prometima dobara na veliko, u smislu odredbi člana 1. stav 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), podrazumijeva se skup svih poslovnih aktivnosti u vezi sa prodajom robe ili usluga licima koja kupuju radi dalje prodaje ili korišćenja u poslovne svrhe.
Kako je „dobro“ u ekonomskom smislu, definisano kao proizvod ili usluga koji direktno ili indirektno zadovoljava ljudske potrebe, navedenim oslobađanjem su obuhvaćeni svi prometi robe na veliko bez obzira da li se vrše unutar Republike Srpske, prema Federaciji BiH, Brčko Distriktu ili prema inostranstvu.
S tim u vezi, poreski obveznik koji pruža knjigovodstvene usluge pravnim licima i preduzetnicima, bez obzira da li su ili nisu u sistemu PDV-a, nije u obavezi da ostvareni promet registruje preko fiskalne kase.

2.Šta se smatra prometom dobra na veliko, budući da su ti prometi u smislu člana 5. stav 3, tačka p) Zakona o fiskalnim kasama oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase?

Članom 9. stav 1. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/07, 52/11, 67/13 i 106/15) propisano je da trgovina na veliko je skup svih poslovnih aktivnosti u vezi sa prodajom robe ili usluga licima koja kupuju radi dalje prodaje ili korišćenja u poslovne svrhe. U smislu Zakona o fiskalnim kasama promet dobara na veliko je promet roba (proizvoda) radi dalje prodaje, prerade i u poslovne svrhe i promet usluga–izvozne usluge i usluge između PDV obveznika (i davalac i korisnik usluge u PDV sistemu). Promet dobara na veliko poreski obveznik nije dužan registrovati preko fiskalne kase, odnosno izdati kupcu fiskalni račun.

3.Ukoliko se radi o komisionoj prodaji, na koji iznos glasi fiskalni račun? Da li glasi samo na vrijednost usluge, budući da se radi o prodaji tuđe robe?

Članom 20. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/07, 52/11, 67/13 i 106/15) propisano je da su komisione usluge one usluge koje obavlja komisionar u svoje ime a za račun komitenta kada vrši jedan ili više poslova nabavke ili prodaje robe koju mu komitent povjeri, uz naknadu. Trgovac koji vrši ovu vrstu usluga dužan da vodi evidenciju o primljenoj i prodatoj robi, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama, a što je propisano članom 51. istog zakona. Fiskalni račun u komisionoj prodaji glasi na ukupnu vrijednost prometa , odnosno glasi na onaj iznos koliko zajedno iznosi vrijednost prodate robe i izvršene usluge (iznos na fiskalnom računu=vrijednost robe+vrijednost usluge).

4.Da li se ostvareni promet prilikom prodaje osnovnih sredstava registruje preko fiskalne kase?

Promet ostvaren prodajom osnovnog sredstva ne registruje se preko fiskalne kase.

5.Kako se vrši evidentiranje prometa za izvršene usluge u ugostiteljstvu? Da li se može klijentu izdati zbirni fiskalni račun za sve izvršene usluge (prenoćište+hrana+ piće +.....), ili se svaka usluga pojedinačno fiskalizuje?

Članom 5. stav 5. Z7akona o fiskalnim kasama je propisano da se momentom prometa roba, odnosno usluge smatra momenat kada je roba predata kupcu, odnosno kad je usluga izvršena, pa prema tome za svaku pojedinačno izvršenu uslugu u ugostitieljstvu izdaje se fiskalni račun, odnosno, odnosno promet od usluge se registruje preko fiskalne kase onako kako se usluga vrši.

6.Ukoliko se vrši žiralno plaćanje, da li se takvi prometi registruju preko fisklane kase?

Registrovanje prometa preko fiskalne kase ne zavisi od načina plaćanja, već od toga da li su prometi roba i usluga u smislu Zakona o fiskalnim kasama izuzeti od obaveze registrovanja preko fiskalne kase i ukoliko se plaćanje roba i usluga koje nisu izuzete od obaveze registrovanja preko fiskalne kase vrši žiralno na bazi fakture (računa) u fakturu,odnosno račun obavezno se unosi broj fiskalnog računa na osnovu koga je registrovan promet preko fiskalne kase, shodno članu 71. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama.

7.Da li klijent ima pravo da ne plati robu (uslugu) ukoliko mu nije izdat fiskalni račun?

Članom 71. stav 1. tačka v) Zakona o fiskalnim kasama propisano je da klijent ima pravo da ne plati robu (uslugu) i da zadrži robu (uslugu) ukoliko mu nije izdat fiskalni račun.

8.Da li su poljoprivredna gazdinstava u obavezi da za ostvarene promete izdaju fiskalne račune?

Poljoprivredna gazdinstva ukoliko nisu PDV obveznici nisu u obavezi da za ostvareni promet izdaju fiskalne račune iz razloga što su članom 5. stav 1. tačka a) Zakona o fiskalnim kasama takvi prometi oslobođeni fiskalizacije.Poljoprivredna gazdinstva koja su PDV obveznici, a koji proizvode sa poljoprivrednih gazdinstava prodaju radi dalje prodaje ili prerade ili pak pružaju usluge drugim PDV obveznicima nisu dužni za ovu vrstu prometa izdati fiskalni račun jer se navedeni promet smatra prometom dobara na veliko koji je u skladu sa članom 5.stav 3. tačka p) Zakona o fiskalnim kasama oslobođen registrovanja prometa preko fiskalne kase.

9.Ko je oslobođen od fiskalizacije novim izmjenama Zakona o fiskalnim kasama?

U skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o fiskalnim kasama, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase oslobođeni su svi prometi robe na veliko, izvozne usluge kao i promet usluga između PDV obveznika u BiH, samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka, osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj, djelatnost igara na sreću, kao i turističke usluge seoskih domaćinstava.

10.Koje su obaveze poreskih obveznika koji su oslobođeni od fiskalizacije?

Poreski obveznici koji su oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, preko ovlaštenog servisera podnose Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac-ZBFRK)

11.Da li poreski obveznici koji su oslobođeni od fiskalizacije mogu da zadrže fiskalnu kasu u svrhu izdavanja računa?

Poreski obveznici prilikom podnošenja Zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa imaju mogućnost da u tom zahtjevu iskažu svoju namjeru da kasu zadrže u svrhu izdavanja računa o čemu će Poreska uprava izdati Rješenje.

12.Koje su obaveze preduzetnika koji su oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase?

Preduzetnici koji su Zakonom o fiskalnim kasama oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, dužni su uz Zahtjev priložiti i Potvrdu od Zanatsko preduzetničke komore RS kojom se potvrđuje da isti obavlja zanatsku djelatnost i djelatnost starih i umjetničkih zanata. Kada je riječ o preduzetnicima koji su oslobođeni od obaveze registrovanja potrebno je naglasiti da se oslobađanje odnosi na dvije kategorije preduzetnika i to:
koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata za promet od prodaje sopstvenih proizvoda;
koji obavljaju zanatsku djelatnost i imaju status malog preduzetnika

13.Da li poreski obveznik koji je prije izmjena Zakona o fiskalnim kasama imao fiskalnu kasu za veleprodajni način rada može istu zadržati za izdavanje računa licima koja nisu PDV obveznici?

Poreski obveznik koji ostvaruje i promet koji nije izuzet od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama, nastavlja da registruje na postojećoj fiskalnoj kasi promet koji podliježe obavezi registrovanja.