Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Jedinstveni sistem registracije > Elektronska prijava obveznika doprinosa

Elektronska prijava za registraciju obveznika doprinosa (osiguranih lica / osiguranika) u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa podnosi se preko portala: Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske.

Podnosilac elektronske prijave za registraciju obveznika doprinosa dužan je da na portalu potvrdi svoj identitet, navodeći identitet korisnika (korisničko ime) i lozinku dodjeljenu od starne Poreske uprave Republike Srpske. Pristupni podaci (korisničko ime i lozinka) obezbjeđuju se podnošenjem Zahtjeva za dodjelu pristupnih prava za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.

U ime podnosioca prijave za registraciju obveznika doprinosa, prijavu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje poseduje elektronski sertifikat Poreske uprave Republike Srpske, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave ( Zahtjev za davanje / opoziv ovlašćenja).

Prilikom podnošenja prijave za registraciju obveznika doprinosa podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo obveznika doprinosa (ugovor o radu, rješenje nadležnog organa i dr.), odnosno prestanak statusa obveznika doprinosa, što je propisano Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske. Skenirana dokumentacija obavezno se dostavlja u PDF formatu i veličina priloženog dokumenta ne smije biti veća od 2 megabajta.

U postupku podnošenja prijave za registraciju obveznika doprinosa, nakon prijave na portal, vrši se provjera da li je podnosilac prijave za registraciju ovlašćen za podnošenje prijave i da li prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju obveznika doprinosa.

Takođe, kod elektronske prijave obveznika doprinosa automatski se popunjavaju svi podaci koji su na početku obrade obrasca poznati: JIB uplatioca doprinosa, naziv uplatioca doprinosa, adresa, telefon. Automatska polja označena su sivom bojoj i popunjavaju se (ili ažuriraju) prilikom snimanja prijave.

Ukoliko su svi podaci ispravno popunjeni, prijava za registraciju dobija status “spremna za potpis” i preko aplikacije „e-potpis“, prijava se potpisuje.

Ako se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje prijave, prijava se odbacuje a podnosilac prijave se obavještava o razlozima neprihvatanja prijave. Ukoliko prijava za registraciju obveznika doprinosa ne bude prihvaćena, podnosilac prijave, nakon što otkloni razloge zbog kojih prijava nije prihvaćena, može podnijeti novu prijavu.

Sve elektronske prijave za registraciju obveznika doprinosa podliježu provjeri ispravnosti a nadležna područna jedinica Poreske uprave koja provjerava ispravnost elektronske prijave određuje se prema sjedištu uplatioca doprinosa (poslodavca, organa koji podnosi prijavu i sl.).

Nakon što prijava za registraciju obveznika doprinosa bude uspješno podnesena, korisnici sistema, korišćenjem elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske (https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), mogu provjeriti da li je obveznik doprinosa (radnik, izvršilac po osnovu ugovora o djelu, dobrovoljni osiguranik i dr.) prijavljen u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Aktiviranje ove usluge vrši se podnošenjem Zahtjeva za aktiviranje elektronskih usluga (Obrazac Z-EU), koji se predaje nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave.

Pored toga, nakon što prijava za registraciju obveznika doprinosa bude uspješno podnesena, korisniku sistema otvara se PDF forma prijave koja je elektronski potpisana.

U skladu sa članom 16. Zakona o radu, poslodavac je dužan da radniku uruči kopiju prijave.

Broj KORISNIČKA UPUTSTVA ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA ZA REGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Ćir.
1.   Korisničko uputstvo – Obrazac PD3100
2.   Korisničko uputstvo – Obrazac PD3110
3.   Korisničko uputstvo – Obrazac PD3120
4.   Korisničko uputstvo – Obrazac PD3210