Poreska Uprava Republike Srpske > Računi budžeta RS, opština i gradova > Forma i sadržaj naloga za uplatu javnih prihoda

Uplata se vrši putem platnog naloga koji se popunjava prema uputstvu datom u tabeli:

 

RBVrsta prihodaNaziv prihoda
1Ime pošiljaocaIme pošiljaoca, adresa i broj telefona
2Svrha doznakeOpis prihoda koji se uplaćuje
3Ime primaocaIme primaoca
4Datum uplateDatum uplate
5Račun pošiljaoca:
###-###-########-##
Račun pošiljaoca
(polje se ne popunjava ako se plaća u gotovini)
6Račun primaoca:
###-###-########-##
Račun primaoca
7IznosIznos koji se uplaćuje u KM
8HitnoTransakcija koja se izvršava odmah ide putem RTGS sistema
9Broj poreskog obveznikaJedinstveno identifikuje poreskog obveznika koji vrši uplatu (JIB) ili (JMBG)
10Vrsta uplate0: redovna, 1: prinudna naplata po rješenju ili odluci, 2: povrat novca, 3. plaćanja obaveza po sporazumu zaključenom sa Poreskom upravom RS, 4: dugovanja po rješenjima kontrolnih organa iz ranijih godina.
11Vrsta prihoda######: šifra prihoda koji se plaća
12Poreski period: odPočetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
13Poreski period: doZavršetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
14Opština###: šifra opštine: poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda
15Budžetska organizacija

Šifra budžetske organizacije #######

(prema šifarniku Ministarstva finansija)

16Poziv na broj ##########Za uplatu po fakturi, za uplatu carine – poziv na broj carinske fakture, registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i slično