Poreska Uprava Republike Srpske > Računi budžeta RS, opština i gradova > Forma i sadržaj naloga za uplatu javnih prihoda

Uplata se vrši putem platnog naloga koji se popunjava prema uputstvu datom u tabeli:

 

RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 Ime pošiljaoca Ime pošiljaoca, adresa i broj telefona
2 Svrha doznake Opis prihoda koji se uplaćuje
3 Ime primaoca Ime primaoca
4 Datum uplate Datum uplate
5 Račun pošiljaoca:
###-###-########-##
Račun pošiljaoca
(polje se ne popunjava ako se plaća u gotovini)
6 Račun primaoca:
###-###-########-##
Račun primaoca
7 Iznos Iznos koji se uplaćuje u KM
8 Hitno Transakcija koja se izvršava odmah ide putem RTGS sistema
9 Broj poreskog obveznika Jedinstveno identifikuje poreskog obveznika koji vrši uplatu (JIB) ili (JMBG)
10 Vrsta uplate 0: redovna, 1: prinudna naplata po rješenju ili odluci, 2: povrat novca, 3. plaćanja obaveza po sporazumu zaključenom sa Poreskom upravom RS, 4: dugovanja po rješenjima kontrolnih organa iz ranijih godina.
11 Vrsta prihoda ######: šifra prihoda koji se plaća
12 Poreski period: od Početak poreskog perioda (dd/mm/gg)
13 Poreski period: do Završetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
14 Opština ###: šifra opštine: poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda
15 Budžetska organizacija

Šifra budžetske organizacije #######

(prema šifarniku Ministarstva finansija)

16 Poziv na broj ########## Za uplatu po fakturi, za uplatu carine – poziv na broj carinske fakture, registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i slično