Day

april 19, 2022

Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 na DL2-Isplate po osnovu autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, sa obračunom normiranih troškova na bruto prihod od autorskh prava za poreski period počev od 01.03.2022. godine

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa na prihod od autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, za poreski period od 01.03.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih...
Više