Glavna služba za reviziju javnog sektora RS: Poreskoj upravi Srpske pozitivno mišljenje

Poreska uprava Republike Srpske dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija u finansijskim izvještajima Uprave za 2021. godinu.

“Po našem mišljenju, finansijski izvještaji Poreske uprave Srpske istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2021. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Srpskoj”, naveli su iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske. Revizori dodaju da su izvršili i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

“Po našem mišljenju, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Poreske uprave Republike Srpske za 2021. godinu su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu s propisima kojima su regulisane”, naveli su iz Glavne služba za reviziju javnog sektora Srpske. Kako se dodaje, prema evidencijama Poreske uprave i prezentovanim informacijama u izvještajima prošle godine, ukupni prihodi iz nadležnosti Poreske uprave naplaćeni su u iznosu od 2.740.801.569 KM.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, rekao je da je pozitivan revizorski izvještaj potvrda kvalitetnog i odgovornog rada Poreske uprave, koja je jedna od najvećih institucija Srpske.

“Ovim izvještajem potvrđena je efikasnost i pravičnost u radu Poreske uprave Srpske, koja je na ovaj način svrstana u red modernih institucija koje su istinski servis svojih građana i koje i dalje teže da unaprijede svoje usluge” rekao je Maričić. Prema njegovim riječima, pozitivan revizorski izvještaj ove institucije dobija na još većem značaju posebno ako se uzme u obzir složeni sistem poslovanja Poreske uprave, koja je organizovana u sjedište sa šest sektora i sedam područnih centara sa 48 područnih jedinica.