Ističe rok za uplatu obaveza poreza na dobit i nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. decembra 2020. godine ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2020. godinu, kao i obaveza po osnovu poreza na dobit za 2019. godinu.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike koji to još nisu uradili da blagovremeno izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2020. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz ranijeg perioda. Naime, Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, s ciljem da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje obaveza, prolongirani su rokovi za plaćanje obaveza za porez na nepokretnosti za ovu godinu, pa je rok za plaćanje prve rate sa 30. juna pomjeren na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar 2020. godine.

Takođe, pozivamo poreske obveznike kojima je pomenutom Uredbom, zbog poteškoća u poslovanju omogućeno plaćanje obaveza po osnovu poreza na dobit u ratama do kraja 2020. godine za koje se neće obračunavati kamate, da iste izmire do kraja 2020. godine.

S obzirom da Poreskoj upravi Republike Srpske nije u krajnjem cilju sankcionisanje poreskih obveznika, pozivamo vas da izmirite svoje obaveze u propisanim rokovima, kako sebe ne biste doveli u situaciju da vam iznos bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.