JAVNI KONKURS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Broj:06/1.01/0204/120.2-445/20
Dana: 23.11.2020. godine

Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Sl.glasnika RS“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS“, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM
NAMJEŠTENIKA

1.1. Viši saradnik za računovodstvene poslove – Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove, Sektor za zajedničke poslove – Sjedište Poreske uprave, namještenik druge kategorije sa VSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: popunjava obrasce za trezorsko poslovanje za Sjedište i iz njih unosi podatke u SUFI sistem, popunjava naloge za knjiženje i iz istih unosi podatke u Sistem, unosi podatke iz obrazaca dostavljenih iz PC, vodi postupke javnih nabavki, unosi obračun plata i naknada u Sistem, unosi knjigovodstvenu dokumentaciju vezanu za račun prinudne naplate, usaglašava stanje sa dobavljačima i dostavlja im izvode otvorenih stavki (u daljem tekstu IOS), usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom, usklađuje knjigovodstveno stanje sa popisom, učestvuje u sastavljanju finansijskih izvještaja, sačinjava note, službene zabilješke i drugu popratnu dokumentaciju, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.2. Saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za kontrolu VPO – Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave; namještenik prve kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: prima podneske stranaka i druga akta upućena Sektoru, vodi službene evidencije, prikuplja, sređuje, kontroliše i tehnički obrađuje statističke i druge podatke prema metodološkim i drugim uputstvima, obavlja određene stručno-tehničke poslove u okviru nadležnosti Sektora, radi jednostavnije poslove analitičara za redovnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.3. Programer za održavanje aplikativnih rješenja – Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja, Sektor za informacione tehnologije – Sjedište Poreske uprave, namještenik treće kategorije sa VSS; 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: osigurava i prati kontinuiran rad aplikacija i pruža neophodne informacije o radu aplikacija korisnicima, pruža tehničku podršku korisnicima aplikativnog rješenja servisa za koje je zadužen, predlaže unapređenje procesa i aplikacija, odnosno prikuplja i sistematizuje takve prijedloge od korisnika sistema, učestvuje u izradi korisničkih uputstava za aplikacije, zadužen je za sadržaj i dizajn eksterne i interne veb-strane, kao i za davanje dizajnerskih rješenja za različite zahtjeve koji zahtijevaju grafičko uređivanje, brine se za rad i administrira veb-server i sve postojeće veb-servise, obavlja koordinaciju obuke i učestvuje u obuci za rad sa aplikativnim rješenjima za koja je zadužen, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.4. Vozač – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Prijedor, namještenik druge kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: upravlja službenim vozilom PURS za potrebe pomoćnika direktora, a po nalogu pomoćnika direktora vozi i druge zaposlene u PC, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila, ovjerava tehničku ispravnost vozila, obavlja poslove kurira, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: srednja stručna sprema – III stepen, položen ispit za vozača motornog vozila B kategorije, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.5. Saradnik za poslove protokola – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Istočno Sarajevo, namještenik prve kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
Opis poslova: prima i zavodi u propisane evidencije podneske stranaka i druga akta upućena PC, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, vodi arhivu PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
1) ličnu kartu ili pasoš,
2) diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/20) i
3) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
4) vozačka dozvola „B“ kategorije (samo za radno mjesto 1.4. – vozač)
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:
15.01.2021. godine (petak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.1. Viši saradnik za računovodstvene poslove – Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove – Sektor za zajedničke poslove, Sjedište Poreske uprave;
1.2. Saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za kontrolu velikih poreskih obveznika – Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave;
18.01.2021. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:
1.3. Programer za održavanje aplikativnih rješenja – Sektor za informacione tehnologije, Sjedište Poreske uprave;
1.4. Vozač – Odjeljenje za pravne i opšte poslove – Područni centar Prijedor;
18.01.2021. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati – za radno mjesto pod brojem:
1.5. Saradnik za poslove protokola – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, PC Istočno Sarajevo;
Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske, broj 8, u Banjoj Luci.
Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.
Izabrani kandidat, nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja Liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1) diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
2) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
3) uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
4) uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
5) uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.
6) vozačka dozvola „B“ kategorije – ovjerena kopija (samo za radno mjesto 1.4.).
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

S poštovanjem,

DIREKTOR
Goran Maričić

PRIJAVA