Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-19/2022

Dana: 07.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

      Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

  • Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u Područnoj jedinici Banjaluka;
  • Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u Odjeljenju za pravne i opšte poslove;
  • Jednog (1) pripravnika sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati, u Područnom centru Banjaluka, u Područnoj jedinici Šipovo;
  • Jednog pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Trebinje, u Odjeljenju naplate za pravna lica;

 

Opšti usloviza prijem pripravnika:

–  da je državljanin Republike Srpske ili BiH

–  da je stariji od 18 godina

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

–  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest      mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

Posebni uslovi za prijem pripravnika pod rednim brojem :

1.1 završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

1.2 završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

1.3  završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija, IV stepen stručne spreme.

1.4 završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

 

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca  Prijave na javni konkurs (Tačka V).

 

–   Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

–   Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

 

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

– kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 

 18.10.2022. godine (utorak) u 09:00 satiu prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidati su dužni u roku od sedam dana, od dana objavljivanja rezultata, dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

– diplomu o završenoj školskoj spremi,

– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

– rodni list,

– ljekarsko uvjerenje,

– uvjerenje o neosuđivanosti;

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

PRIJAVA

                                                                                                                                                                                                                                Direktor

                                                                                                                                                                                                                      Dr Goran Maričić