Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-7/2023

Dana: 01.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

 

  • Pripravnika sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Odjeljenju za pravne i opšte poslove, u Područom centru Banjaluka – jedan (1) izvršilac;

 

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

–  da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

–  da je stariji od 18 godina,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

–  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

 

Posebni uslovi za prijem pripravnika:

 

  • Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme.

 

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca Prijave na javni konkurs (Tačka V).

Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično, ili putem pošte, na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

– kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

14.04.2023. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

– diplomu o završenoj školskoj spremi,

– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

– rodni list,

– ljekarsko uvjerenje,

– uvjerenje o neosuđivanosti i

– radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

 

PRIJAVA

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić