Javni konkurs za prijem pripravnika

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

 

Broj: 06/1.01/0204-123.3-20/2021

Dana: 05.07.2021. godine

 

 

Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava  Republike Srpske objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem pripravnika:

  • Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Zvornik – 1 izvršilac;
  • Pripravnik sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Zvornik – 1 izvršilac;
  • Pripravnik sa višom stručnom spremom (VI stepen stručne spreme) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka – 1 izvršilac;
  • Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme) – koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka – 1 izvršilac;
  • Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme) – koji će pripravnički staž obavljati u Sjedištu Poreske uprave – Sektor za informacione tehnologije – 1 izvršilac;

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

–  da je državljanin Republike Srpske ili BiH

–  da je stariji od 18 godina

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

Posebni uslovi za prijem pripravnika:

  • Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, (prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme);
  • Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna, IV stepen stručne spreme);
  • Viša škola ekonomskog smjera, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera (prvi ciklus studija sa stečenih 180 ECTS bodova, VI stepen stručne spreme);
  • Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera (prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme);
  • Završen elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera (prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova, VII stepen stručne spreme);

 

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca Prijave na javni konkurs (Tačka V).

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Pripravnički staž za lica sa završenom višom stručnom spremom traje 9 mjeseci, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje 6 mjeseci, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika

Prijave na konkurs podnose se lično, ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

– kopiju diplome (svjedočanstva) o završenoj školskoj spremi.

 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

17.08.2021. godine (utorak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem 1.1., 1.2. i 1.3 :

         18.08.2021. godine (srijeda) u 09:00 sati  – za radna mjesta pod brojem: 1.4. i 1.5.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

– diplomu o završenoj školskoj spremi,

– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

– rodni list,

– ljekarsko uvjerenje,

– uvjerenje o neosuđivanosti i

– radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

 

PRIJAVA

                                                                                                                  DIREKTOR

 

                                                                                                               Goran Maričić