JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Na osnovu člana 80. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 115/18, 111/21 i 15/22), direktor Poreske uprave Republike Srpske upućuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1. Predmet javnog poziva je kupovina poslovnog prostora u Kostajnici za potrebe Poreske uprave Republike Srpske.

1.2. Javni poziv će se realizovati metodom prikupljanja pismenih ponuda na način da se postigne najniža cijena poslovnog prostora, u skladu sa pravilima javnog nadmetanja utvrđenim u ovom javnom pozivu.

 

  1. KARAKTERISTIKE TRAŽENOG POSLOVNOG PROSTORA

Predmet kupovine je poslovni prostor koji zadovoljava sljedeće uslove:

2.1. Da se prostor ili objekat nalazi u prvoj zoni opštine Kostajnica (prizemlje ili prvi sprat ili drugi sprat)

2.2. Ukupna korisna površina prostora se mora kretati u sljedećem rasponu:

minimalno 65 m2 – maksimalno 85 m2, te treba da ima sljedeću dispoziciju:

 

OPIS PROSTORIJAKOLIČINA  POVRŠINA
Kancelarijakom 3minimalno 20 m2
Mokri čvorkom 2mininmalno 2,5 m2

 

2.3. Maksimalna prihvatljiva cijena poslovnog prostora za Poresku upravu iznosi 1.700,00 KM bez PDV-a po m2, odnosno 1.989,00 KM sa PDV-om po m2.

2.4. Poslovni prostor (objekat) treba da ima pristup direktno sa partera, čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standarima (ekektro-energetske instalacije sa energetskim napajanjem minimalno 4 utičnice po radnom mjestu, mašinske vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje, ventilacija, hlađenje i druga računarska mreža, minimalno dvije utičnice po radnom mjestu, instalacije vatrodojave, instalacije vode i odvoda sanitarnom opremom, instalacije protivpožarne vode sa završnom opremom hidrant).

2.5. Prostor mora da ima vlastito grijanje ili priključak na Gradsku toplanu.

2.6. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parkin prostor.

2.7. Objekat treba da bude useljiv odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi, te da je neopterećen teretima.

 

  1. PRAVO UČEŠĆA

 

3.1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da nisu kažnjavani za krivična djela korupcije, prevare, organizovanog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja.

2) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa (Poreska uprava RS i Uprava za indirektno oporezivanje BiH).

 

  1. SADRŽAJ PONUDE

 

4.1. Lica koja imaju pravo na učešće mogu dostaviti ponudu koja treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

1) Pismo – ponuda na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom i kontakt telefonima za pravna lica. Ukoliko je ponuđač fizičko lice ponuda sa imenom i prezimenom, adresom i kontakt telefonom;

2) Ovjerena kopija registracije za pravna lica;

3) Ovjerena kopija lične karte za fizička lica;

4) Iznos ponude i predloženi način plaćanja

5) Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama po osnovu direktnih poreza

6) Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim poreskim obavezama po osnovu indirektnih poreza

7) Dokumentacija koja potvrđuje ispunjenost  tehničkih karakteristika i to:

1) tlocrt objekta

2) foto dokumentaciju prostorija

3) tekstualni opis tehničkih karatkeristika objekta

8) Dokumentacija koja potvrđuje pravnu valjanost nekretnine:

1) Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima

2) Posjedovni list

3) Kopiju katastarskog plana

4) Urbanističku saglasnot

5) Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)

6)  Upotrebnu dozvolu (ukoliko je objekat završen)

 

4.2. Dokumenti koji se zahtijevaju u tački 4.1. moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva.

 

 

  1. NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA PONUDE

5.1. Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u kostajnici-NE OTVARAJ“, na adresu:

     Poreska uprava Republike Srpske

    Sjedište

    Odjeljenje za privredne sporove i pravne poslove sa privrednim subjektima

   Trg Republike Srpske broj 8

   78000 Banja Luka

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

6.1. Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

6.2. Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane, te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

 

 

  1. OCJENA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

7.1. U cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova poslovnog prostora, Komisija za ocjenu ponuda će obići i pregledati ponuđeni poslovni prostor, te na bazi dostavljene dokumentacije ocjeniti ispunjenost uslova iz javnog poziva, nakon čega će zapisnički dati prijedlog direktoru o izboru najpvoljnijeg ponuđača.

7.2. Izbor najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najpovoljnijoj ponudi koja  ispunjava navedene uslove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača će donijeti direktor na prijedlog Komisije.

7.3. O rezultatima javnog poziva ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni.

7.4. Nakon izbora najpovljnijeg ponuđača Poreska uprava će pristupiti zaključivanju ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora sa najpovoljnijim ponuđačem, uz prethodno pribavljeno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske i uz obavezu da konačan tekst ugovora o kupoprodaji bude notarski obrađen. Ako je prostor u izgradnji, ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po dobijanju upotrebne dozvole za izgrađeni poslovni prostor. Notarske troškove, kao i troškove vezane za uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi prodavac, kao i sve eventualne druge troškove.

7.5. Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše ugovor sa Poreskom upravom, Poreska uprava će kao najpovoljnijeg ponuđača izabrati ponuđača koji je istakao drugu najvišu ponudu. Ukoliko nije bilo drugih ponuđača, javni poziv se proglašava neuspjelim.

 

 

  1. OSTALE INFORMACIJE

8.1. Poreska uprava  zadržava prava da javni poziv izmjeni ili dopuni najkasnije do dana otvaranja ponuda. Poreska uprava zadržava pravo da do trenutka otvaranja ponuda otkaže javni poziv.

8.2. Poreska uprava zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih sredstava ili iz bilo kog drugog razloga odustane od kupovine.

8.3. Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 09 do 14 časova dobiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog javnog poziva. Kontakt telefoni 051/332-367 i 051/332-378.

 

 D I R E K T O R

dr Goran Maričić