Kampanja Poreske uprave RS: Mislite na svoju budućnost, recite NE plati u koverti

Poreska uprava Republike Srpske kontinuirano, a u okviru redovnih kontrola, vrši kontrole sa ciljem otkrivanja poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u takozvanoj „koverti“ ili „na ruke“, čime nanose štetu budžet RS, ali i svojim radnicima kojima će zbog manjih uplata doprinosa biti i manje penzije.

Ova pojava je najprisutnija u privatnom sektoru gdje poslodavci vrše uplatu poreza na dohodak i doprinosa radnicima na jedan dio plate, najčešće na iznos minimalne plate, a isplatu razlike plate vrše u gotovom novcu, bez evidentiranja tih isplata u knjigovodstvenim evidencijama.

Sa ciljem da suzbijemo ovu negativnu pojavu, Poreska uprava RS će i u narednom periodu kontinuirano vršiti kontrole poreskih obveznika za koje se sumnja da svojim radnicima dio plate isplaćuju u gotovini. Pored toga, u narednim sedmicama ćemo provesti i medijsku kampanju pod nazivom „Deblja koverta, tanja penzija“, kojom želimo povećati svijest radnika u Republici Srpskoj o značaju uplate doprinosa na njihovu cjelokupnu mjesečnu platu, ali kojom želimo i podržati i ohrabriti radnike da prijave svaku isplatu dijela plate u koverti.

S tim u vezi podsjećamo da je svaki poslodavac u Republici Srpskoj dužan da evidentira ostvareni prihod, a ukoliko to ne učini preuzima rizik da će biti otkriven i sankcionisan u skladu sa zakonom, zbog prikrivenih prihoda. Poreska uprava RS ogromnu pažnju posvećuje upravo otkrivanju neevidentiranih prihoda, prikazivanju troškova koji nisu stvarno nastali, te dobiti, a sve to poslodavci u RS koriste kako bi omogućili skrivene isplate u gotovom novcu. Dakle, porijeklo gotovog novca potiče upravo iz neevidentiranih prihoda kroz neizdavanje fiskalnih računa, te prikazivanjem troškova koji nisu stvarno nastali, neprikazivanjem naplate potraživanja i slično. Prilikom kontrola sa ciljem otkrivanja isplata u gotovini, Poreska uprava RS u velikom broju slučajeva akcenat stavlja na one poreske obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, te se vrši analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu. Takođe, prilikom ovih kontrola, u obzir se uzima i vrsta djelatnosti poreskog obveznika, te stepen stručnosti i drugo, a sve su to alati koje Poreska uprava RS ima na raspolaganjeu da dokazuje i dokaže isplate dijela plata u gotovom novcu.

A da bi te kontrole bile što uspješnije i imale što veći efekat, potrebno je i da se uključe i sami radnici koji dobijaju dio plate u gotovini, jer su prijave radnika sa validnom dokumentacijom od velike koristi prilikom kontrola. Međutim, problem pri vršenju kontrola predstavlja činjenica da radnici, iz straha da ne ostanu bez posla, uopšte ne sarađuju sa inspektorima, odnosno izjavljuju da je iznos koji dobiju na svoj tekući račun, cjelokupan iznos njihove mjesečne plate. Inače, inspektori Poreske uprave RS redovno u sklopu kontrola uzimaju izjave od radnika, odnosno traže od radnika da se izjasne koliko tačno iznosi njihova mjesečna plata, što unose i u zapisnik o kontroli, ali opet ponavljamo da velika većina radnika izjavljuje da je iznos koji dobijaju na tekući račun njihova cijela plata.

Kao posljedica svega ovoga, Poreska uprava Republike Srpske je konstantno suočena sa svakodnevnim žalbama radnika iz realnog sektora koji ispunjavaju uslove za penziju, jer im nisu uplaćivani porezi i doprinosi na cijeli iznos plate, što im sada umanjuje koeficijente za obračun penzije. Međutim, većina tih prijava uslijedi kada radnik okonča rad kod poslodavca tako da nije moguće dokazati da je bilo isplata u gotovom novcu.

Poreska uprava Republike Srpske i ovom prilikom poziva radnike koji dio svoje mjesečne plate dobijaju u gotovini da sve takve slučajeve prijave Poreskoj upravi RS i da sarađuju sa inspektorima Poreske uprave, te da na taj način misle na svoju budućnost. Takođe, pozivamo i poreske obveznike da posluju legalno, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i da za svoje zaposlene uplaćuju poreze i doprinose na cjelokupan iznos plate, i tako pokažu da su odgovorni prema svojim zaposlenim i prema Republici Srpskoj, jer se sredstva prikupljena po osnovu poreza i doprinosa usmjeravaju u brojne infrastrukturne projekte širom RS.