Način prijavljivanja obveznika doprinosa – lica koje samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se obveznici doprinosa – lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju, u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuju putem Obrasca PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugostiteljska djelatnost u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje (brojčana oznaka / šifra: 52).

Napominjemo da su lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju, prema članu 5. stav 5. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, obavezno osigurana na zdravstveno osiguranje.

Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 30% od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“, shodno članu 11. tačka 3. navedenog zakona.