Novi način prijavljivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (brojčana oznaka / šifra: 27).

Napominjemo da su fizička lica (obveznici doprinosa) koja u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavljaju privremene ili povremene poslove, prema članu 4. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, obavezno osigurani na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Takođe, članom 204. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 90 radnih dana u kalendarskoj godini i da ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
1) nezaposlenim licem;
2) radnikom koji radi nepuno radno vrijeme – do punog radnog vremena;
3) članom omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa posebnim propisima;
4) korisnikom starosne penzije.